Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Na podstawie art. 4 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528, 583) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857, 1079) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W Programie współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/373/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 wrzesnia 2021 r.
§ 9. ust. 1 otrzymuje brzmienie:"§9. 1. Na realizację Programu planuje się ogółem kwotę 433 676,00 zł ujętą w budżecie Powiatu na rok 2022 z przeznaczeniem na priorytetowe zadania:”

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12 000,00 zł;
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 41 000,00 zł
3) turystyka i krajoznawstwo - 7 000,00 zł;
4) ochrony i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) - 2 000,00 zł;
5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób - 288 656,00 zł;
6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - 4 000,00 zł;
7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 6 000,00 zł;
8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa -64 020,00 zł;

9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł;
10) inicjatywa lokalna - 6 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,14KB)