Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prundnickiego do partnerstwaw celu realizacji wspólnego projektu „Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2022 poz.528, 583) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Městem Krnov i wspólnej realizacji polsko - czeskiego projektu Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003196 pn. „Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej Projektem.
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności.
3. Celem projektu jest wspieranie i odkrywanie nowych talentów muzycznych z Polski i Czech, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej oraz promowanie, utalentowanych solistów, zespołów. Rezultatem podjętych działań będzie transgraniczna integracja artystów, możliwość bezpośredniego poznania i nawiązania współpracy twórczej, poprzez wspóne koncerty oraz wydanie międzynarodowej płyty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,19KB)