Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r.w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzeniai nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 528 i 583art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 2. W Uchwale Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, uchyla się załącznik Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,92KB)

DOCXZałącznik nr 1 .docx (9,50KB)