Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2022 w sprawie nadania StatutuOśrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 655, 1079) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, 583 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLVIII/321/06 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2006 r. , zmieniana Uchwałą nr XXXVIII/265/097 z dnia 18 grudnia 2009 r., Uchwałą nr XL/275/10 z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz Uchwałą nr XXXI/212/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZalacznik2 .pdf (98,53KB)

DOCXZałącznik nr 1 .docx (9,98KB)