Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 808.712zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe § 0690. Wpływy z różnych opłat o kwotę 86.000zł. § 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 10.000zł.
DZIAŁ 700.Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005.Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 4.000zł.
DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71012.Prace geodezyjne i kartograficzne
Prace geodezyjne i kartograficzne § 0830. Wpływy z usług o kwotę 9.800zł. § 2330. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.500zł.
DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe § 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7.000zł. § 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.000zł.
DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75801.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 589.526zł.
Rozdział 75814.Rożne rozliczenia finansowe
Rożne rozliczenia finansowe § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.821zł.
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 0830. Wpływy z usług o kwotę 18.065zł.
DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85218.Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie § 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000zł. § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 30.000zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.302.112zł.Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 30.000zł.
/Budowa chodnika w m.Mochów/-15.000zł./Budowa chodnika w m.Wilków/-15.000zł.


DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85111.Szpitale ogólne
Szpitale ogólne 1 Wydatki majątkowe o kwotę 1.350.000zł.
/"Objęcie akcji w PCM S.A"/

Rozdział 85195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 35.000zł.
/"Dostosowanie pomieszczeń w PCM S.A na Poradnię Zdrowia Psychicznego"/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71012.Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 Wydatki bieżące o kwotę 36.900zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 36.900zł.


DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 10.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 7.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 3.000zł.


DZIAŁ 757.Obsługa długu publicznego Obsługa długu publicznego Rozdział 75702.Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki 1 Wydatki bieżące o kwotę 146.800zł. w tym: obsługa długu publicznego 146.800zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80102.Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 130.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 130.000zł.


Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 4.967,97zł. w tym: wynagrodzenia i składki 4.967,97zł.


Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
Branżowe szkoły I i II stopnia 1 Wydatki bieżące o kwotę 218.065zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 200.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 18.065zł.


Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 11.869,98zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 11.869,98zł.

Rozdział 80134.Szkoły zawodowe specjalne
Szkoły zawodowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 130.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 130.000zł.


Rozdział 80140.Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 Wydatki bieżące o kwotę 70.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 70.000zł.


DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 5.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 5.000zł.


DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85218.Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 Wydatki bieżące o kwotę 31.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 31.000zł.


Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 30.000zł.
Wydatki bieżące
/"Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"/

DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 Wydatki bieżące o kwotę 59.526zł. w tym: wynagrodzenia i składki 59.526zł.


Rozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 Wydatki bieżące o kwotę 2.983,05zł. w tym: wynagrodzenia i składki 2.983,05zł.

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 643.400zł. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 500.000zł.
/ „Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy budynku CKZiU w Prudniku przy ul.Prężyńskiej 3-7"-30.015zł.(RFIL)//"Budowa miejsc parkingowych na terenie ZSR w Prudniku przy ul. Kościuszki 55"-469.985zł.(RFIL)/


DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 23.000zł.
Wydatki majątkowe
/"Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"/

DZIAŁ 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 72.000zł.
Wydatki majątkowe
/"Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego"/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71012.Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 Wydatki bieżące o kwotę 8.400zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 8.400zł.

DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75019.Rady powiatów
Rady powiatów 1 Wydatki bieżące o kwotę 40.000zł.
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się przychody budżetu §903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 72.000zł. 2. Zwiększa się przychody budżetu §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 850.000zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu §952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 72.000zł.
4. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2022 r.”: 1) projekt 1.7 (wydatki majątkowe) "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego" ulega zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 72.000zł.;
2) projekt nr 1.1 (wydatki majątkowe) "Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" ulega zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 23.000zł.;
2) projekt nr 2.10 (wydatki bieżące) "Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" ulega zwiększeniu w 2022 r. o kwotę 30.000zł.

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.Przewodniczący Rady

Józef Janeczko

 

DOCXUzasadnienie.docx (7,50KB)

XLSXZalacznik3.xlsx (22,98KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (6,75KB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (7,29KB)