Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W ocenie zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020, stanowiącej załącznik do Uchwały NR XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. ust. 10 otrzymuje brzmienie:
10. Wnioski końcowe: Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za 2020 r. została opracowana na podstawie danych, zgromadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej, a także Wydziału Finansowo – Budżetowego Starostwa Powiatowego w Prudniku. Dane zawarte w Ocenie zasobów pomocy społecznej umożliwiają analizę i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje stanowią materiał poglądowy, umożliwiający tut. organowi podjęcie działań, związanych z planowaniem budżetu w zakresie pomocy i polityki społecznej na kolejne lata, a także podstawę do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji. Dokonując oceny zasobów pomocy społecznej pod kątem istniejących potrzeb i problemów społecznych należy pamiętać, że na stopień ich rozwiązywania istotny wpływ mają zamierzenia i działania realizowane przez inne podmioty pomocy i polityki społecznej, usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Powodzenie instytucji, jaką stanowi pomoc społeczna, jest zatem w dużej mierze współzależny od wyników podejmowanych działań w innych obszarach pomocy społecznej. Mając na uwadze analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej oraz ocenę zasobów pomocy społecznej, przy planowaniu budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok następny, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 1) prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym zagrażającej życiu lub zdrowiu z miejscami całodobowego, okresowego pobytu; 2) zwiększenie nakładów finansowych na tworzenie i rozwój ośrodków wsparcia oraz mieszkania chronione obu typów; 3) zwiększenie możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry pomocy społecznej, wspierania rodziny, w celu zwiększenia jej umiejętności wczesnego rozpoznawania sytuacji kryzysowych, możliwości wsparcia rodziny w prawidłowym wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych i rozwiązywania bieżących trudności; 4) uskutecznienie oraz zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację programów specjalistycznych, pomocowych i aktywizujących klientów pomocy społecznej; 5) wzmocnienie współdziałania z ośrodkami pomocy społecznej i rozwój sieci współpracy partnerskiej przy realizacji działań pomocowych; 6) rozwijanie wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych; 7) rozwój instytucji ekonomii społecznej, 8) deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, 9) promocja rodzinnej pieczy zastępczej.”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,80KB)