Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2010

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandara Grzech
Data wytworzenia: 18 stycznia 2010
JPEGZarządzanie Nr 2-2010 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.jpeg
ZIPzarz. nr 1-10 z dn.05 stycznia 10r.w spr.ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu do ustal.należności przysł.pracow.z tyt.podróży służ.zip
ZIPzarz. nr 3-10 z dn.05 stycznia 10r. w spr. zwrotu kosztu zakupu okularów kotyg.wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekran.zip
ZIPzarz. nr 4-10 z dn.07 stycznia 10r. zm.zarz.w spr.podziału nadz.nad jed.org.Powiatu oraz pow.służbami,inspekcjami, strażami.zip
ZIPzarz. nr 5-10 z dn.11 stycznia 10r. zm. zarz.w spr.Reg. Pracy Starostwa Powiatowego w P-ku.zip
ZIPzarz. nr 6-10 z dn.11 stycznia 10r. w spr.ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.zip
ZIPzarz.1-PCZK z dn.15.04.10 w spr.ogł.alarmu przeciwpowodziowego.zip
ZIPzarz.2-PCZK z dn.16.04.10 w spr. odwołania alarmu przeciwpowodziowego.zip
ZIPzarz.7-10 z dm.20.1.10 w spr.ust.zip
ZIPzarz.8-10 z dn.28.1.10 w spr.ustalenia sr.m-sc utrzym.mieszk. w dps 2010.zip
ZIPzarz.9-10 z dn.5.02.10 w spr.ust.śr.m-sc kosztu utrz.dziecka w cało.p.o=wych w G-ku10r.zip
ZIPzarz.10-10 z dn.8.02.10 w spr.zatw.planu wyk.zasobu nieruch.S.P.na lata 10-13 oraz urzyt.zip
ZIPzarz.11-10 z dn.15.02.10 w spr. zmian do instr.ślużb.obiegu i kontroli wew.dok.zip
ZIPzarz.12-10 z dn.16.02.10 w spr. pow. Kom.przetarg.ds.zbywania nieruch.sta.wł.S.P ktorymi gosp.Starosta Prud.zip
ZIPzarz.13-10 z dn.15.02.10 w spr.wpr.Reg.udzielania zam.publ.w St.Pow.w P-ku o wart.kwoty 14.000 e.zip
ZIPzarz.14-10 z dn.3.03.10. w spr. pow.komisji konkurs.do przepr.procedury naboru.zip
ZIPzarz.15-10 z dn.3.03 10 w spr. ustanowienia Kodeksu Etyki prac.Star.Powiat.w P-ku.zip
ZIPzarz.16-10 z dn.3.03.10 w spr. pow.komisji konkurs.do przepr.proceduty naboru.zip
ZIPzarz.17-10 z dn.15.03.10 w spr. powoł.Komisji Egzam.do przepr.egz.konczącegop słuzbe przygot.zip
ZIPzarz.18-10 z dn.25.03.10 zm. zarz. w spr.org.siedziby oraz trybu pracy PCZk w P-ku oraz uch.reg.org.PCZK w P-ku.zip
ZIPzarz.19-10 z dn.25.03.10 zm.zarz.w spr.ustal.zasad korzyst.i rozlicz.samoch.służb.stanowiąc.własność Staro. Powiat.w P-ku.zip
ZIPzarz.20-10 z dn.12.04.10 w spr. przeprowadzenia inwenteryzacji.zip
ZIPZarządzenie 1-PCZK z dn. 15.04.10 w spr.ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.zip
ZIPZarządzenie 2-PCZK z dn. 16.04.10 w spr.odowłania alarmu przeciwpowodziowego.zip
ZIPZarządzenie nr 23-10 z dn. 19.04.10 w spr.zatwierdzenia rozbudowanego JRzWAkt.zip
ZIPZarządzenie nr 24-10 z dn. 23.04.10 w spr.Reg.audytu wew.w St.Pow.oraz pow.jed.org.zip
ZIPZarządzenie nr 25-10 z dn. 23.04.10 w spr.okr.sposobu prowadz.kontroli zarz.w St.Pow.w P-ku w jed.org.Pow.Prudnickiego.zip
ZIPZarządzenie nr 26-10 z dn. 29.04.10 zm.zarz.w spr.Reg.Pracy ST.Pow.w P-ku.zip
ZIPZarządzenie nr 27-10 z dn. 4.05.10 zm.zarz.w spr.powołania członków Pow.Rady Zatrudnienia.zip
ZIPZarządzenie nr 28-10 z dn. 4.05.10 zm.zarz.w spr.pow.kom.dp przep.oceny stanu ust.spos.zag.i likw.maj.ST.oraz w spr.post.ze.skł.maj. ST.w przyp.ich uszk.wadl.fun.niepraw.lub zniszcz.zip
ZIPZarządzenie nr 29-10 z dn. 6.05.10 w spr.pow.Kom.przyzn.dof.do opłat wnosz.przez nauczy.za rózne formy kszt.i dosk.zaw.w I turze 10r.zip
ZIPZarządzenie nr 30-10 z dn. 6.05.10 zm.zarz.w spr.org.przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.zip
ZIPZarządzenie nr 31-10 z dn. 11.05.10 w spr.pow.Kom.do zakwalif.do zniszcz.i brakowania dok.niearchiwa.Arch.Zakł.w St.Pow. w P-ku.zip
ZIPZarządzenie nr 32-10 z dn. 14.05.10 w spr.Reg.przepr.kontroli fin.w St.Pow. oraz jed.org.Pow.Prud.zip
ZIPZarządzenie nr 33-10 z dn. 20.05.10 w spr.przyg.i przepr. pow.ćw.obronnego we współ.z powiat.służbami,insp. i strażami oraz jed.sam.tery.z terenu Pow.Prud.zip
ZIPZarządzenie nr 34-10 z dn 21.05.10 zm.zarz.w spr.org.systemu stałych dyżur.Starosty Prudn.na potrzeby podwyż.got.obronnej państwa.zip
ZIPZarządzenie nr 35-10 z dn 21.05.10 zm.zarz.w spr.składu KOmisji Bezpieczeństwa i Porządku.zip
ZIPZarządzenie nr 36-10 z dn. 21.05.10 zm zarz.w spr.prg.siedziby i trybu pracy PCZK w P-ku oraz uchwal.Reg.Org.PCZK w P-ku.zip
ZIPZarządzenie nr 37-10 z dn. 26.05.10 w spr.przyg.i przeprowadz.ćw.PZZK w P-ku pk GOTOWOŚĆ 2010.zip
ZIPZarządzenie nr 38-10 z dn. 9.06.10 w spr. zarz.ryzykiem w St.Pow.w P-ku i jed.org.Pow.Prudnickiego.zip
ZIPZarządzenie nr 39-10 z dn. 23.06.10 w spr.przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w ZSO nr 1 w P-ku.zip
ZIPZarządzenie nr 41-10 z dn. 23.06.10 zm.zarz.w spr.Reg.Zakł.Fun.Świad.Socj.St.Pow.w P-ku.zip
ZIPZarządzenie nr 42-10 z dn. 23.06.10 zm.zarz.w spr.określenia Reg.Wynagr.pracowników St.Pow.w P-ku.zip
ZIPZarządzenie nr 43-10 z dn. 29.06.10 w spr.powołania Komisji EGZ.do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg.zip
ZIPZarządzenie nr 44-10 z dn. 5.07.10 w spr. pow.kom.do przepr.konkursu ofert na wył.jed.do usuwania poj.z drogi oraz wyz.pakingu strzeż.zip
ZIPZarządzenie nr 45-10 z dn. 5.07.10 w spr.oceny pracowników i St.Pow.w P-ku przez petentów.zip
ZIPZarządzenie nr 46-10 z dn. 8.07.10 zm.zarz.w spr. org.systemu stałych dyzurów na potrzeby podwyższenia got.obronnej państwa.zip
ZIPZarządzenie nr 47-10 z dn. 13.07.10 w spr.powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.zip
ZIPZarządzenie nr 48-10 z dn. 26.07.10 w spr.powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia proceduty naboru.zip
ZIPZarządzenie nr 49-10 z dn. 29.07.10 w spr.powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.zip
ZIPZarządzenie nr 50-10 z dn. 4.08.10 w spr.przeprowadzenia inwenteryzacji.zip
ZIPZarządzenie nr 52-10 z dn. 18.08.10 w spr.powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.zip
PDFZarządzenie nr 53-2010 z dn. 24.08.10 zm. zarz. w spr. prowadz. BIP w Starost.Pow.w P-ku oraz jed.org.Powiatu.PDF
PDFZarządzenie nr 54-10 z dn. 07.09.10 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.PDF
PDFZarządzenie nr 55-10 z dn. 17.09.10 w spr. przepr. szkolenia wstępnego i okres. w dziedzinie bezp. i higierny pracy.PDF
PDFZarządzenie nr 56-10 z dn.23.09.10 w spr. pow. zespołu powypadk. ust. okol. i przyczyny wypadków w pracy oraz wyp.w drodze do pracy lub z pracy.PDF
PDFZarządzenie nr 57-10 z dn. 24.09.10 zm zarz. w spr. powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.PDF
PDFZarządzenie nr 58-10 z dn. 27.09.10 zm zarz. w spr.org. siedziby oraz trybu pracy PCZK w P-ku oraz uchw.Reg.Org PCZK w P-ku.PDF