Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 01-01-2001 w sprawie powierzenia Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584 i 830) oraz Decyzją Wojewody Opolskiego Nr BZK.II.6330.51.2022.PJ z dnia 14 marca 2022 r. dotyczącą wydania polecenia Staroście Powiatu Prudnickiego zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Gminie Biała prowadzenie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących zapewnienia zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w miejscach zakwaterowania zbiorowego, stanowiących zasób lub wyznaczonych przez Gminę.
§ 2. Szczegółowe warunki prowadzenia zadań, o których mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Gminą Biała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 14 marca 2022 r.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,23KB)