Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28-04-2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2022 r. poz. 528) oraz art. 89 ust.1 pkt 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się w 2022 r. kredyt długoterminowy w wysokości 6.129.278zł. /słownie: sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem zł./ na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 353.359zł.,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.775.919zł.

§ 2. Wybór banku kredytującego nastąpi w trybie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
§ 3. Spłata kredytu, o którym mowa w §1, nastąpi do końca 2034 roku z dochodów powiatu uzyskanych ze środków europejskich, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej z budżetu państwa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,86KB)