Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28-04-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.178.561zł.Dochody majątkowe

DZIAŁ 630.Turystyka Turystyka Rozdział 63095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6298. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 113.000zł./
„Stanisław Szozda łączy narody"/
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 630.000zł./
„Ochrona różnorodności biologicznej w subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego"/

Dochody bieżące
DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe § 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 23.500zł.
DZIAŁ 630.Turystyka Turystyka Rozdział 63095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.000zł./
„Stanisław Szozda łączy narody"/
DZIAŁ 710.Działalność usługowa Działalność usługowa Rozdział 71012.Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 0830. Wpływy z usług o kwotę 18.586zł.
DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe § 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 30.000zł. § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 61.801zł.
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.674zł. § 2701. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 290.000zł.
/„Europejski Prudnik"- Erasmus+/ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.136.319zł.
Dochody majątkowe
DZIAŁ 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.136.319zł./
"Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego"/ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 962.474,33zł.Wydatki bieżące

DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 23.500zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 23.500zł.


DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 5.000zł. w tym: dotacje i subwencje 5.000zł./

dożynki/

DZIAŁ 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 Wydatki bieżące o kwotę 15.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 15.000zł.


DZIAŁ 757.Obsługa długu publicznego Obsługa długu publicznego Rozdział 75702.Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki 1 Wydatki bieżące o kwotę 500.000zł. w tym: obsługa długu publicznego 500.000zł.


DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 367.173,33zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 4.674zł.wydatki ze środków europejskich o kwotę 362.499,33zł.

/„Europejski Prudnik"- Erasmus+/

DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85218.Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 Wydatki bieżące o kwotę 51.801zł. w tym: wynagrodzenia i składki 40.688zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 11.113zł.


/obsługa PFRON/

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu §906 Przychody jednostek samorządu terytorialnegoz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 420.232,33zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000zł.

3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2022 r.”: 1) wprowadza się projekt 2.24 (wydatki bieżące) "Europejski Prudnik" o kwotę ogółem 362.499zł., w tym w roku 2022 o kwotę 362.499zł.;
2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,47KB)

XLSXZalacznik3.xlsx (22,94KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (6,73KB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (7,03KB)