Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-10-25 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2023

 


Na postawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w związku z Uchwałą Nr LX/491/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:§ 1. 1 Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2023.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Na realizację zadań w ramach konkursu przeznacza się kwotę 64.020,00 zł.
4. Ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

 

PDF   Uchwała Nr 2378542022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21-10-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (470,68KB)

DOCXZałącznik nr 1 2378542022.docx (16,99KB)

PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego.PDF (110,59KB)