Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2007

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.

Informację wytworzył(a): Grzech Aleksandra
Data wytworzenia: 7 listopad 2007
ZIPzarz 1-07 z dn. 02.01.07r. w spr. ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej (342,54KB)
ZIPzarz 2-07 z dn. 02.01.07r. zmien. zarz w spr. ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku (2,04MB)
ZIPzarz 3-07 z dn. 02.01.07r. zmien zarz w spr. Regul. naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pk (355,38KB)
ZIPzarz 4-07 z dn. 15.01.07r. w spr. wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (3,15MB)
ZIPzarz 5-07 z dn. 22.01.07r. w spr. powiołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu (381,91KB)
ZIPzarz 6-07 z dn. 22.01.07r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku (351,38KB)
ZIPzarz 7-07 z dn. 12.02.07r. w spr. ustalenia śred miesię kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2007r. (316,21KB)
ZIPzarz 9-07 z dn. 19.02.07r. w spr. wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia prkingu strzeżonego dla poja usuniętych z drogi (351,15KB)
ZIPzarz 10-07 z dn 23.02.07r. w spr. ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku (275,92KB)
ZIPzarz 11-07 z dn. 23.02.07r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2007r. (313,49KB)
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_1 (4,34MB)
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_2 (4,52MB)
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_3 (2,75MB)
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_4 (2,36MB)
ZIPzarz 13-07 z dn 05.03.07r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności komputerów i drukarek (317,79KB)
ZIPzarz 14-07 z dn 09.03.07r. w spr. ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku (276,92KB)
ZIPzarz 16-07 w sprawie archiwum zakladowego (240,48KB)
ZIPzarz 17-07 z dn 12.04.07r. w spr. powołania stałej komisji do przeprowadzenia oceny stanu, ustalenia sposobu zagosp i likwidacji majątku Starostwa (1,32MB)
ZIPzarz 18-07 z dn 12.04.07r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (735,07KB)
ZIPzarz 19-07 z dn. 17.04.07r. w spr. powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu (396,58KB)
ZIPzarz 20-07 z dn 23.05.07r w spr powołania Komisji przyznającej dofinan do opła twnoszonych przez nauczy za różne formy kszta i dosko zawod w I turze 2007r (304,84KB)
ZIPzarz 21-07 z dn 01.06.07r. w spr przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Prudniku (1,17MB)
ZIPzarz 22-07 z dn 06.06.07r. w spr przeglądu sprzętu obrony cywilpod względem stanu tech i dalszej przydatności do użytkowania oraz konsekwencji jego likwidac (354,24KB)
ZIPzarz 23-07 z dn 12.06.07r w spr powołania komisji do przepro konku ofert na wyłonienie jedn do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżone (339,87KB)
ZIPzarz 24-07 z dn 22.06.07r zmien zarz w spr zasad itrybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (330,65KB)
ZIPzarz 25-07 z dn 22.06.07r w spr ustalenia cen sporządzania kopi skanowania oraz druk. przy użyciu sprzętu poligrafi zakup ze środ Pow Fund Gosp Zaso Geodez (636,78KB)
ZIPzarz 26-2007 z dnia 2 lipca 2007r. wspr. ustalenia zasad korzystania i rozliczania samochodów służb. stanowią. własność Starostwa Pow. w P-ku (2,94MB)
ZIPzarz 28-07 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (285,87KB)
ZIPzarz 28-2007 z dn.24.07.2007r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzania procedury naboru (285,88KB)
ZIPzarz 29-07 z dn.07.08.2007r. zm. zarz. w spr. stanowisk i rodzaju prac zlec. z którymi może łaczyć si ę dostęp do inf. niejawnych (294,45KB)
ZIPzarz 30-2007 z dn.16.08.2007 w spr. prowadz. rejestru oraz udzielania upoważ. i pełnomocnictw (2,79MB)
ZIPzarz 32-2007 z dn. 29.08.2007 zm. zarz.w spr. pow. stałej komisji do przeprowadz. oceny stanu, ustalenia sposobu zagospor. i likwidacji majątku Starostwa (1,21MB)
ZIPzarz 33-07 z dn. 29.08.2007r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadz. procedury naboru (1,14MB)
ZIPzarz 34-07 z dn. 06.09.2007r. w spr. uruchom. stałych dyżurów w Starostwie Pow. w P-ku ze wzgl. na zagroż. powodziowe (3,12MB)
ZIPzarz 35-07 z dn. 06.09.07r. w spr. ogłoszenia alarmu przeciwodz. (1,24MB)
ZIPzarz 36-07 z dn.06.09.2007r. zm. zarządz. w spr. ogłoszenie alarmu przeciwpowodz. (1,24MB)
ZIPzarz 37-07 z dn. 10.09.2007r. w spr. odwołania alarmu przeciwpowodziowego (1,11MB)
ZIPzarz 38-07 z dn. 12.09.2007r. w spr. powołania Pow. Społ. Rady ds. Osób Niepełnospr. w Pow. Prudn (2,05MB)
ZIPzarz 39-2007 z dn. 18.09.2007r. w spr. wprowadz. Regul. postep. w spr. o udzielenie zamówień publ. w Staros. Pow. w P-ku s.1 (3,23MB)
ZIPzarz 40-2007 z dn. 20.09.2007r. w spr. funkcj. Pow. Centrum Zarządz. Kryzysowego w Starostw. Pow. w P-ku (2,03MB)
ZIPzarz 41-07 z dn. 20.09.07 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organiz. Pracy Staros. Pow. w P-ku (2,01MB)
ZIPzarz 42-2007 z dn. 20.09.2007r. w spr. przeprowadzenia inwent. sprzętu obrony cywilnej oraz wyposaż.magaz. sprzętu oc Star. Pow. w P-ku (2,32MB)
ZIPzarz 44-07 z dn. 7.09.07r. w spr. wyznaczenia jedn. do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznacz. parkingu strzeż. dla poj. usunietych z drogi (1,27MB)
ZIPzarz 45-07 z dn. 27.09.07r. w spr. powołania Pow. Zesp. Zarządz. Kryzys. w P-ku okreś. jego składu, organ., siedziby oraz trybu pracy (3,27MB)
ZIPzarz 47-07 z dn. 12.10.07 zm. zarądz. w spr. stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć sie dostęp do inf. niejawnych (1,10MB)
ZIPzarz zm. zarzadz. w spr. stanowisk i rodzaju prac zlecownych, z którymi może łączyć sie z dostep do inf. niejawnych (1,17MB)