Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu II kadencji 2002-2006

Uchwały udostępniamy jako pliki typu *.doc oraz pliki typu *.zip. Te ostatnie należy "wypakować" przed przeglądnięciem.informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
data wytworzenia: 26 listopada 2007
DOCuch. I 1 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w P-ku
DOCuch. I 2 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
DOCuch. I 3 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
DOCuch. II 4 w spr. obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2
DOCuch. II 5 w spr. obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3
DOCuch. II 6 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących RP w P-ku
DOCuch. II 7 w spr. wyboru Starosty Prudnickiego
DOCuch. II 8 w spr. wyboru Wicestarosty
DOCuch. II 9 w spr. wyboru członków Zarządu Powiatu w P-ku
DOCuch. II 10 w spr. ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Powiatu w P-ku
DOCuch. II 11 w spr. powołania stałych komisji Rady Powiatu w P-ku
DOCuch. II 12 w spr. odwołania Sekretarza Powiatu
DOCuch. II 13 w spr. powołania Sekretarza Powiatu
DOCuch. II 14 w spr. zamin w budżecie Powiatu P-k na 2002r.
DOCuch. II 15 w spr. zmian w budżecie Powiatu P-k na 2002r.- w planie przychodów i wydatków PFOchŚi GW
DOCuch. II 16 w spr.zmianw budżecie Powiatu P-k na 2002r.- w planie przychodów i wydatków środków specjalnych
DOCuch. II 17 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
DOCuch. III 18 zmieniająca uchwałę Nr II1402 Rady Powiatu w P-ku z dnia 25.11.2002r. w spr. zmian w budżecie Powiatu P-k na 2002r.
DOCuch. IV 19 w spr. zmianw budżecie Powiatu P-k na 2002r.
DOCuch. IV 20 w spr. zamian w budżecie Powiatu P-k na 2002r.- w planie przychodów i wydatków śr. specjalnych
DOCuch. IV 21w spr. delegowania radnych do komisji Bezpiecz. i Porzadku
DOCuch. IV 22w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych RP w P-ku na I półrocze 2003r.
DOCuch. IV 23 w spr. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003r.
DOCuch. IV 24 w spr. planu pracy Rady Powiatu w P-ku na I półrocze 2003r.
DOCuch. IV 25 w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego
DOCuch. IX 54 w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r.
DOCuch. IX 55 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r.- w planie przychodów i wydatków środków specjaln.
DOCuch. IX 56 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r- w planie przychodów i wydatków gospod. pomocniczego
DOCuch. IX 57 w spr.zaciągnięcia kredytu długoterminowego
DOCuch. IX 58 w spr. rozpatrzenia skargi nz działalnośc Zarządu Powiatu w P-ku
DOCuch. IX 59 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia najniższ. wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w PCPR w P-ku
DOCuch. L 332 w sprawie pozbawienia ulic w mieście Biała kategorii dróg powiatowych
DOCuch. V 26 w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2003r.
DOCuch. V 27 zmieniająca uchwałę w spr.zasad otrzymywania i wysokość diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowych
DOCuch. V 28 w spr. powołania Komisji Statutowej
DOCuch. VI 29 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnieckiego na 2003r.
DOCuch. VI 30 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2003r.
DOCuch. VI 31w spr. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojew. Oloskiego związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003r.
DOCuch. VI 32 w spr. likwidacji Szkoły Zasadniczej wchodzacej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w P-ku
DOCuch. VI 33 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
DOCuch. VI 34 w spr. rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w P-ku
DOCuch. VII 35 zmieniajaca uchwałę w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodn. wartości jednego punktu w PZD w P-ku
DOCuch. VII 36 zmieniajca uchwałę w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodn. wartości jednego punktu w DPSw P-ku
DOCuch. VII 37 uchwałę w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodn. wartości jednego punktu w Domu Dziecka w Głogówku
DOCuch. VII 38 uchwałę w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodn. wartości jednego punktu w Ośr. Rehab. i O.Psych. w Racławicach Śl.
DOCuch. VII 39 w spr. odwołania Rady Społecznej SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. VII 40 w spr. powołania Rady Społecznej SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. VII 41 w spr. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. VII 42 w spr. odwołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
DOCuch. VII 43 w spr. powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
DOCuch. VII 44 w spr. zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
DOCuch. VIII 45 w spr. udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu w P-ku
DOCuch. VIII 46 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2003r.
DOCuch. VIII 47 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r.- w planie przychodów i wydatków środk. specjalnych
DOCuch. VIII 48 w spr.uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
DOCuch. VIII 49 w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w P-ku
DOCuch. VIII 50 zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia i rozmiaru zniżektyg. obowiaz. wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
DOCuch. VIII 51zmieniająca uchwałę w spr. zasad rozliczania tyg. obowiązk. wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rózny w poszcz. okresach roku w Głogów
DOCuch. VIII 52 w spr. nadania imienia Specjaln. Ośr. Szkolno-Wych. w Głogówku
DOCuch. VIII 53 w spr. wyrazenia zgodyna dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudn.
DOCuch. X 60 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2003r.
DOCuch. X 61w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2003r.- w planie przychodów i wydatków środk. specjaln.
DOCuch. X 62 w spr. zmain w budżec ie Powiatu Prudn. na 2003r.- w planie przychodów i wydatków Pow. Fund. Ochrony Środow. i Gosp. Wodnej
DOCuch. X 63 w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r.- w planie przychodów i wydatków Pow. Funduszu Gospod. Zasob. Geodez. i Kartogr.
DOCuch. X 64 w spr.wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu powiatu
DOCuch. X 65 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
DOCuch. X 66 w spr. zatwierdzenia sprawozd. finansowego za 2002r.- SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. X 67 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
DOCuch. X 68 w spr. okreslenia zasad i podziału środków PFRON na rehabilit. społeczną i zawodową realiz. przez PCPR w P-ku
DOCuch. X 69 w spr. planu pracy Rady Powiatu w P-kuu na II półrocze 2003r.
DOCuch. X 70 w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w P-ku na II półr. 2003r..doc
DOCuch. XI 71 w spr. zamin w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r.
DOCuch. XI 72 w spr. zmain w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r.- w planie przychodów i wydatklów PFOŚ i GW
DOCuch. XI 73 w spr. udzielenia pożyczki długoterminowej dla SP ZOZ ZOZ w P-ku
JPEGuch. XII 79 zm. uch. w spr. określ. zadań i podziału śr. PFRON na reh. społ. i zaw. realiz. przez PCPR w P-ku
DOCuch. XII 74 w spr. programu restrukturyz. i działań naprawczych w SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. XIII 75 w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudn. na 2003r.
DOCuch. XIII 76 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2003r.
DOCuch. XIII 77 w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2003r.- w planie przychodów i wydatków środków specjalnych
DOCuch. XIII 78 w spr. zmian zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2003r.- w planie przychodów i wydatków Pow. Fund. Ochrony Środ. i Gospo. Wodn.
DOCuch. XIII 80 w spr. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie
JPEGuch. XIII 81 w spr. rozpatrz.skargi na Starsotę Prudn. oraz dyr. PZD w P-ku
JPEGuch. XIII 82 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Pow. Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pow. Prudn.
JPEGuch. XIII 83 w spr. rozpatrywania skargi na działaln. Pow. Inspektora Nadzoru Budowl. w Pow. Prudnickim
DOCuch. XIV 84 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2003r.
DOCuch. XIV 85 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnic. na 2003r- w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
DOCuch. XIV 86 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnic. na 2003r- w planie przychodów i wydatków środków specj.
DOCuch. XIV 87 zmieniająca uchwałę w spr. okreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilit. społecz. i zawod. realizowanych przez PCPR w P-ku
DOCuch. XIV 88 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r.
DOCuch. XIV 89 w spr. rozpatrzenia skargi na działalnośc Pow. Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powecie Prudnick.
ZIPuch. XIX 120 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn na 2004r
JPEGuch. XIX 121 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn na 2004r.- w planie przych. i wydatków śr. specjalnych
DOCuch. XIX 122zmieniająca uchwałe w spr. ustalenia najniższ. wynagr. zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Domu Dziecka w Głogówku
DOCuch. XIX 123zmieniająca uchwałe w spr. ustalenia najniższ. wynagr. zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkół w Głogówku
DOCuch. XIX 124 w spr. powierzenia zadania powia. w zakresie założenia i prowadzenia szkoły policealnej dla dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego
DOCuch. XIX 125 w spr. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m pasa drogowego
DOCuch. XIX 126 w spr. likwidacji SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. XIX 127 w spr. zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
JPEGuch. xl 258 zm. uchw. w spr. emisji obligacji Pow. Prudnickiego oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
JPEGuch. XL VIII 314 zm. uch. w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodn. wartości jednego punktu w PCPR w P-ku
JPEGuch. XL VIII 315 zm. uch. w spr. podziału powiatu na okręgi wyborcze ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w kazdym okręgu
ZIPuch. XLI 259 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r
JPEGuch. XLI 260 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn. na 2005r.- w planie przych.i wydatków Pow. Fund. Gospod. i Zasobem Geod. i Kartogr.
JPEGuch. XLI 261 w spr. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
JPEGuch. XLI 262 w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r.
DOCuch. XLI 263 w spr. ustalenia najniższ. wynagrodzenia zasadnicz. w I kategorii oraz uzgodnienia wartoścu jednego punktu w LO w Białej
DOCuch. XLI 264 zmieniająca uchwałę w spr. okreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitacje społeczna i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku
DOCuch. XLI 265 w spr. planu pracy Rady Powiatu w P-ku na I półrocze 2006r.
DOCuch. XLI 266 w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w P-ku na I półrocze 2006r.
ZIPuch. XLII 267 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r
JPEGuch. XLII 268 zm. uchw. w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudn. na 2006r.
DOCuch. XLII 269 w spr. przyjęcia zadań z zakresu administr. rzadowej należących do właściwości Woj. Opols. związ. z przeprowadz. poboru w 2006r.
DOCuch. XLII 270 zmieniająca uchwałe w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w DPS w P-ku
DOCuch. XLIII 271 w spr. zatwierdzenia projektu przystapienia do konkursu w ramach programu Nowy Start
DOCuch. XLIII 272 w spr. zatwierdzenia projektu przystapienia do konkursu w ramach programu Dzis bezrobotny- jutro pracujący
DOCuch. XLIII 273 w spr. zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
DOCuch. XLIII 274 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Domu Dziecka w Głogówku
DOCuch. XLIII 275 w spr.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Specj. Oś. Szkolno- Wych w Głogówku
DOCuch. XLIII 276 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkół Specj. w P-ku
DOCuch. XLIII 277 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Poradni Psych.- Pedag. w P-ku
ZIPuch. XLIV 278 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r
JPEGuch. XLIV 279 zm. uchw. w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r.
DOCuch. XLIV 280 w spr. przystapienia- zatwierdzenia projketu przystapienia do konkursu pn Przedsiębiorczy rolnik
DOCuch. XLIV 281 w spr. zatwierdzenia projketu przystapienia do konkursu pn. Zawsze masz alternatywę
DOCuch. XLIV 282 w spr. okresl. zadań i podziału srodków PFRON na rehabilit. społeczną i zawodową realiz. prze PCPR oraz PUP w P-ku
DOCuch. XLIV 283 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkół Rolniczych w P-ku
DOCuch. XLIV 284w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkół Oghóln. Nr 1 w P-ku
DOCuch. XLIV 285 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w II LO w P-ku
DOCuch. XLIV 286 w spr. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej ZOZ w Białej
DOCuch. XLIV 287 w spr. uchwalenia programu współpracy powiatu prudnick. z organizacj. pozarząd.oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicz. na 2006r.
DOCuch. XLIV 288 w spr. stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego
DOCuch. XLIX 327 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
DOCuch. XLV 289 w spr. obsadzenia wygasłego mandatu w okregu wyborczym Nr 1 w P-ku
JPEGuch. XLV 290 w spr. udzielenia absolutorium Zarzad. Powiatu w P-ku
ZIPuch. XLV 291 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r
JPEGuch. XLV 293 w spr. zmian w budzecie Pow. Prud na 2006r.- w planie przych. i wydatków PFOch Śr. i GW
DOCuch. XLV 294 zmieniająca uchwałę w spr. powołania stałych komisji Rady Powiatu w P-ku
ZIPuch. XLV 295 zm. uch. w spr. uchw. regu. przyznawania i przekazywania stypend. w roku szkolnym 2005-2006 dla uczniów szkół ponadgimn. umozl. uzyskanie świad. dojrzał
JPEGuch. XLV 296 w spr. zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. Zawsze masz alternatywę
JPEGuch. XLV w spr. zmian w budżecie Pow. Prud. na 2006r- w planie przych. i wydatków Pow. Fun. Gosp. Zas. Geod. i Kartogr.
ZIPuch. XLVI 297 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r
ZIPuch. XLVI 298 w spr. określ. war. częśc. lub całk. zwal. rodziców, opiek. praw. os. pełnolet. lub jej rodz., kur., z opłat za pobyt dziecka lub os. pełn. w placówk. opiek- wych
JPEGuch. XLVI 299 w spr. odpowiedzi na skargę
JPEGuch. XLVII 300 zm. uch. w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudn. na 2006r.
ZIPuch. XLVII 301 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r
JPEGuch. XLVII 302 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2006r.- w planie przych. i wydatków Pow. Funduszu Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej
JPEGuch. XLVII 303 w spr. zatwierdz. sprawozdania finans. za 2005r. ZOZ w Bialej
DOCuch. XLVII 304 w spr. zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. Bez ryzyka
DOCuch. XLVII 305 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w P-ku
JPEGuch. XLVII 306 zm. uch w pr. określ. zadan i podz. śr. PFRON na reh. społ. i zawod. realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku
ZIPuch. XLVIII 307 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2006r
JPEGuch. XLVIII 308 w spr. wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu powiatu
JPEGuch. XLVIII 309 w spr. szczeg. zasad i trybu umarz., odr. term. zapłaty i rozkł. na raty należ. pienięż. Pow. Pr. oraz jego jedn. organiz. do których nie stosuje się prr. ust-s.1
JPEGuch. XLVIII 309 w spr. szczeg. zasad i trybu umarz., odr. term. zapłaty i rozkł. na raty należ. pienięż. Pow. Pr. oraz jego jedn. organiz. do których nie stosuje się prr. ust-s.2
ZIPuch. XLVIII 310 w spr. określ. trybu postep. o udzielenie z budż. Pow. dotacji, podm. niezalicz. do sektora finans. publ. i niedziałaj. w celu osiąg. zysku na cele publ
ZIPuch. XLVIII 311 w spr. okresl. zakresu i formy inform. o przebiegu wykonania budzetu Pow. Prudn. za I pół. oraz inf. o przebiegu wykonania pl. fin. SP ZOZ za I pół
ZIPuch. XLVIII 312 w spr. okres. trybu prac na proj. uchwały budz. Pow. Prudn
JPEGuch. XLVIII 313 zm. uch w pr. określ. zadan i podz. śr. PFRON na reh. społ. i zawod. realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku
JPEGuch. XLVIII 316 w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
JPEGuch. XLVIII 317 w spr. nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Prudniku
JPEGuch. XLVIII 318 w spr. nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Prudniku
JPEGuch. XLVIII 319 w spr. nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Prudniku
JPEGuch. XLVIII 320 w spr. nadania statutu Domowi Dziecka w Głogówku
JPEGuch. XLVIII 321 w spr. nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
JPEGuch. XLVIII 322 zm. uch. w spr. utworzenia PCPR w P-k i uchwalenia statutu PCPR w P-k
DOCuch. XLVIII 323zmieniająca uchwałę w spr. utworzenia Powiatowego Zarzadu Dróg w P-ku.
JPEGuch. XLVIII 324 w spr. zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. Zakładam własną firmę
JPEGuch. XLVIII 325 w spr. planu pracy Rady Powiatu w P-ku na II pół. 2006r.
JPEGuch. XLVIII 326 w spr.zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Pow. w P-ku na II pół. 2006r.
DOCuch. XV 90 w spr. zmain w budżecie Powiatu Prudnick.na 2003r.
JPEGuch. XV 91 w spr.zm. w budżecie Pow. Prudn. na 2003r.- w planie przych. i wydatków śr. specjalnych
DOCuch. XV 92 w spr. udzielenia pożyczki długoterminowej SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. XV 93 zmienijąca uchwałę w spr.okreslenia nabycia, zbycia i obciążenia nieruch. stanowiących własność Powiatu Prudn.oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy n
DOCuch. XV 94 w spr. tyg. obow. wymiaru godzin dydaktycz. nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszcz. zaję
JPEGuch. XV 95 w spr. przyjęcia zadań z zakresu adm. rzad. należ. do właściwości Woj.. Opols. związanych z przeprowadz. poboru w 2004r.
DOCuch. XV 96 w spr. planu pracy Rady Powiatu w P-ku na I półrocze 2004r.
DOCuch. XV 97 w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałch Rady Powiatu na I półrocze 2004r.
ZIPuch. XVI 98 w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudn. na 2004r
DOCUch. XVI 99 w spr. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Pow. Funduszu Gospod. Zasobem Geodez. i Kartogr. na 2004r.
DOCuch. XVI 100 w spr. rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych na 2 w P-ku i właczenia szkół wchodzących w skład rozwiązywanego Zespołu Szkół Zawod. Nr 2 w P-ku do ZSZ Nr 1 wP-ku
DOCuch. XVI 101 w spr. przekształcenia LO dla Dorosłych w ZSO Nr1im. A. Mickiewicza w P-ku, ul. Gimnazjalna 2
DOCuch. XVI 102 w spr. przekształcenia Liceum Rolniczego dla Dorosłych w Głogówku w Zespole Szkół w Głogówku, ul. Powstańców 34
DOCuch. XVI 103 w spr. powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SP ZOZ ZOZ w P-ku
DOCuch. XVII 104 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnick. na 2004r.
DOCuch. XVII 105 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2004r.
DOCuch. XVII 106 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnic. na 2004r- w planie przychodów i wydatków środków specj.
DOCuch. XVII 107 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnic. na 2004r- w planie przychodów i wydatków Pow. Funduszu Ochr. Środ. i Gospod. Wodnej
DOCuch. XVII 108 w spr. zmian w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnic. na 2004r- w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
DOCuch. XVII 109 w spr. uchwalenia programu współpracy powiatu prudnick. z organizacj. pozarządow. oraz innymi podmiotami prowadz. działal. pozytku publ. na 2004r.
DOCuch. XVII 110 w spr. okresl. zadań i podziału środków PFRON na reh. społ. i zawod. realizowan przez PCPR oraz PUP w P-ku
DOCuch. XVII 111zmieniająca uchwałe w spr. ustalenia najniższ. wynagr. zasadn. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w PUP w P-ku
DOCuch. XVII 112 w spr. załozenia Uzupeł. Liceum Ogólnokształ. w P-ku i włącznia go do ZSZ Nr1 w P-ku
DOCuch. XVII 113 w spr. załozenia Uzupeł. Liceum Ogólnokształ. w Głogówku i włączenia go do Zespołu Szkół w Głogówku
DOCuch. XVIII 116 w spr. utw. PCM S.A w P-ku
DOCuch. XVIII 117 w spr. przekształcenia LO dla dorosłych na podbudowie progr. szkoły zasadniczej w ZSO Nr 1 w P-ku ul. Gimnazjalna 2
DOCuch. XVIII 118 w spr. przekształcenia Technikum Zawodowego w P-ku na podbudowie programowej szkoły zasadn. w ZSZ Nr 1 w P-ku, ul. Podgórna 5
DOCuch. XVIII 119 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia planu sieci publ. szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Prudnick.
ZIPuch. XX 128 w spr. zmian w budż. Pow. Prud. na 2004r
JPEGuch. XX 129 w spr. zmian zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2004r.- w planie przychodów i wydatków Pow. Fund. Ochrony Środ. i Gospo. Wodn.
JPEGuch. XX 130 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn na 2004r.- w planie przych. i wydatków śr. specjalnych
JPEGuch. XX 131 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
DOCuch. XX 132 w spr. przystąpienia do projektu e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny
DOCuch. XX 133 w spr. planu pracy Rady Powiatu w P-ku na II półr. 2004r.
DOCuch. XX 134 w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w P-ku na II półrocze 2004r.
JPEGuch. XX 135 w spr. odwołania Przewodnicz. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
JPEGuch. XX 136 w spr. powołania Przewodnicz. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
JPEGuch. XX 137 w spr.odwołania Zastępcy Przewodniczacego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
JPEGuch. XX 138 w spr. powołania Zastępcy Przewodniczacego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
DOCuch. XX 139 w spr.przystapienia Powiatu Prudn. do rpojektów- Wspieranie rozwoju eduk. młodzieży wiejskiej i wspieranie rozwoju edukac. studentów
DOCuch. XX 140 spr.propozycji pozbawienia ulic w mieście Prudnik kategorii dróg powiatowych
DOCuch. XX 141 w spr. propozycji zaliczenia ulicy w mieście P-k do kategoii drogi powiatowej
DOCuch. XX 142 w spr. wyrażenia opinii dotyczacej przejęcia w mieście P-k ulicy Kolejowej i ul. Nyskiej będących obecnie drogami krajowymi w zarządzie GDDKiA odz. Opole
DOCuch. XX 143 w spr. odpowiedzi na skargę
DOCuch. XXI 146 w spr. uchwalenia regul. przyznawania i przekazyw. stypendiów w roku szkol. 2004-2005 uczniów szkół ponadgimnz. umożl. uzyskania świadectwa dojrz. maturaln...
DOCuch. XXI 147 w spr. regul. przyznawania i przekazania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2004-2005 z terenu Powiatu Prudnickiego
DOCuch. XXI 148 w spr. zaliczenia ulicy Nyskiej w mieście P-k do kategorii drogi powiatowej
DOCuch. XXI 149 w spr. pozbawienia ulic w mieście P-k kategorii dróg powiatowych
ZIPuch. XXII 150 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2004r.
DOCuch. XXII 151 zmienijąca uchwałe w spr. przystapienia Powiatu Prudn. do projketów wspierania rozwoju edukac. młodzieży miejskiej
DOCuch. XXII 152 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004-2005 dla uczniów szkół ponadgimnaz., umożliw...
DOCuch. XXII 153 zmieniajaca uchwałę w spr. uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendió dla studentów w roku akademickim 2004-2005 z terenuPowiatu Prudnickiego
DOCuch. XXII 154 w spr. wyrażenia opinii o przekaształceniu Samodz. Wojew. szpitala dla Nerwowo i Psych. chorych i. ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
JPEGuch. XXII 155 zm. uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudn. na 2004r.
JPEGuch. XXII 156 zm. uchwałę w spr. przyst. do proj. e-urząd dla mieszk. opolszcz.
JPEGuch. XXII 157 zm. uchwałę w spr. zaciągania kredytu długoterminowego
ZIPuch. XXIII 158 w spr. zmian w budż. Pow. Prud. na 2004r
JPEGuch. XXIII 159 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn na 2004r.- w planie przych. i wydatków śr. specjalnych
JPEGuch. XXIII 160 w spr. zatwierdzenia sprawozd. finans. za 2003r. ZOZ w Białej
JPEGuch. XXIII 161 w spr. zatwierdz. sprawozd. finansow. za 2003r. SP ZOZ ZOZ w P-ku
JPEGuch. XXIII 162 w spr. zatwierdz. sprawozd. finans. za okres 01.01.04 do 31.05.04r. SP ZOZ ZOZ w P-ku
JPEGuch. XXIII 163 w spr. warunków częśc. lub całk. zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastęp. oraz os. pełnoletniej...
JPEGuch. XXIII 164 zmieniająca uchwałę w spr.określenia zadań i podziału srodków PFRON na rehabil. społeczną i zawodową realizow. przez PCPR w P-ku
DOCuch. XXIII 165 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
DOCuch. XXIII 166 zmieniajaca uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjn. Starsotwa Powiatowego w Prudniku
DOCuch. XXIII 167 w spr. odpowiedzi na skargę
DOCuch. XXIII 168 w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie
DOCuch. XXIII 169 w spr. wyrazenia opinii o przekształc. SP ZOZ Woj. Ośr. Terapii Uzaleznień i Współuzaleznienia w Opolu
DOCuch. XXIII 170 zmienijąca uchwałę w spr. okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciażenia nieruch. stanow. własnośc Powiatu Prudn. oraz ich wydzierż. na okres dłuższy niż 3 lata
DOCuch. XXIII 171 w spr. zatwierdzenia projketu przystapienia do konkursu w ramach programu Pomost do nowego mijsca pracy
DOCuch. XXIII 172 w spr. zatwierdzenia projketu przystapienia do konkursu w ramach programu Od mobilności do kreatywności
ZIPuch. XXIV 173 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2004r
JPEGuch. XXIV 174 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn. na 2004r.- w planie przychodów i wydatków śr. specjalnych
JPEGuch. XXIV 175 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn. na 2004r.- w planie przychodów i wydatków P.F.Och Śr. i G.W
JPEGuch. XXIV 176 w spr. zatwierdzenia planu Pow. Fund. Gospod. i Zas. Geodez. i Kartograf. na 2005r.
JPEGuch. XXIV 177 w spr. uchwalenia Pow. Progr. Ochrony Śr. wraz z Planem Gospod. Odpadami dla Pow. Prudnickiego
DOCuch. XXIV 178 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.
JPEGuch. XXIV 179 zm. uch. w spr. okresl. zadań i podziału śr. PFRON na reh. społ. i zaw. realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku
JPEGuch. XXIX 198 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn na 2005r.- w planie przych. i wydatków gospodarstw pomocniczych
DOCuch. XXIX 201 w spr. okreslenia trybu postep. o udzielenie dotacji sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonaia zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora f
DOCuch. XXIX 202 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadnicz. w I kategorii zaszereg. oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Domu Dziecka w Głogóku
DOCuch. XXIX 203 w spr. okreslenia zadań i podziału środkówm PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową real;izowan. przez PCPR oraz PUP w P-ku
DOCuch. XXIX 204 w spr. stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego
DOCuch. XXIX 206 w spr. załozenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w P-ku i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych w P-ku, ul. Kościuszki 76
DOCuch. XXIX 207 w spr.zatwierdzenia projektu przystapienia do konkursu pt Hej ho do pracy by się szło.
DOCuch. XXIX 208 w spr. zatwierdzenia projketu przystapienia do konkursu pt Aktywnośc dzisiaj, praca jutro.
DOCuch. XXIX 209 w spr. zatwierdzenia projketu przystapienia do konkursu pt. Profesjonalny pracownik
DOCuch. XXIX 205 w spr. uchwalenia programu współpracy powiatu prudn. z organizacj. pozarzadow. oraz innymi organmizacj. prowadzac. działalnosc pozyku publiczn. na 2005r.
ZIPuch. XXV 180 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2004r.
JPEGuch. XXV 181 w spr. zmian budżetu Pow. Prudn. na 2004r- w planie przychodów i wydatków śr. specjalnych
JPEGuch. XXV 182 w spr. zmian budżetu Pow. Prudn. na 2004r- w planie przychodów i wydatków Pow. Funduszu Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej
JPEGuch. XXV 183 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2004r.- w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
DOCuch. XXV 186 w spr. zatwierdzenia palnów pracy komisji stałych Rady Powiatu w P-ku na I PÓŁR. 2005R.
JPEGuch. XXV 187 w spr. przekształ. w ZSZ Nr 1 w P-ku ul. Podgórna 5
JPEGuch. XXV 188 w spr. założ. Szkoły Policealnej Nr 2 w P-ku i włączenia jej do ZSR w P-ku ul. Kościuszki 76
JPEGuch. XXV 189 zm. uch. w spr. okresl. zadań i podziału śr. PFRON na reh. społ. i zaw. realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku
JPEGuch. XXV 190 w spr. przyjecia zadań z akresu administr. rzad. należących do właściwości Woj. Opols. zw. z przeprowadz. poboru w 2005r.
DOCuch. XXVI 185 w spr. planu pracy Rady Powiatu w P-ku na II półrocze 2005r.
DOCuch. XXVI 191 zmieniająca uchwałę w spr. założenia szkoły Policealnej Nr 2 w P-ku i właczenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych w P-ku, ul. Kościuszki 76
DOCuch. XXVI 192 w spr. ustalenia najniższ. wynagrodz. zasadniczego w I kategorii zaszeregow. oraz uzgodn. wartosci jednego punktu w PCPR w P-ku
DOCuch. XXVI 193 spr. okreslenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handl. przez Powiat Prudnicki.
DOCuch. XXVI 194 w spr. przyjęcia od Ministra Spraw Wewn. i Admin. zadań administracji rzadowej w zakresie weryfikacji danych z inform. Bazy Danych prowadzonej przez Starostę
ZIPuch. XXVII 195 w spr. ust. na rok 2005 regul. określ. wys. oraz szczeg. warunki przyznawania dodatków za wysługe lat, motyw. funkc. oraz za warunki pracy
DOCuch. XXVIII 196 w spr. ustalenia na 2005r. regulaminu okresl. wysokość oraz szcegół. warunki przyznawania dodatków za wysługę lat motyw., funkcyj., oraz warunki pracy...
JPEGuch. XXX 200 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudn. na 2005r.
DOCuch. XXX 210 w spr. osadzenia wygasłego mandatu w okregu wyborczym Nr 1 w P-ku
JPEGuch. XXX 211 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku
JPEGuch. XXX 212 w spr. wyznaczenia podmodmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w SP ZOZ ZOZ w likwi. w P-k
DOCuch. XXX 213xzmieniająca uchwałę w spr. powołania stałych komisji Rady Powiatu w P-ku
DOCuch. XXX 214 w spr. przystąpienia Powiatu Prudn. do projektu Pomoc stypendialnadla młodziezy szkół ponadgimnazj. Powiatu Prud. w ramach działania 2.2 Zintegr. Progr. Oper. Rozw. Re
DOCuch. XXX 215 w spr. przystapienia Powiatu Prudn. do projektu Stypendia wspierające edukację studentów z Powiatu Prudn. w ramach dział. 2.2 Zint. Prog. Oper. Roz. Reg
JPEGuch. XXXII 216 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r.
ZIPuch. XXXII 217 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r
JPEGuch. XXXII 218 w spr. zmian zaciągnięcia pożyczki długoterminowego z Wojew. Funduszu Ochr. Środ. i Gospo. Wodnej
JPEGuch. XXXII 219 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
JPEGuch. XXXII 220 w spr. zatwierdzenia sprawozd. finansowego za 2004r.- ZOZ w Białej
DOCuch. XXXII 221zmieniająca uchwałę w spr. okreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehab. społ. i zawod. realizow. przez PCPR oraz PUP w P-ku
DOCuch. XXXII 222 w spr. zaliczenia ulicy Nyskiej i Kolejowej w mieście P-k do kategorii dróg powiatowych
ZIPuch. XXXIII-227 zm. uch. w spr. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudn. na lata 2001-2015
ZIPuch. XXXIII-227 zm. uch. w spr. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudn. na lata 2001-2015
JPEGuch. XXXIII 224 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r.- w planie przych. i wydatków Pow. Fund. Gospod. i Zas. Geodez. i Kartogr.
DOCuch. XXXIII 225 w spr. uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005-2006 dla uczniów szkół ponadgimnaz., umożl. uzyskanie świadect. dojrzał...
ZIPuch. XXXIII 226 w spr. uchwalenia regulaminu przyznawania i przekaz. stypend. dla studentów w roku akadem. 2005-2006 z terenu Pow. Prudn
JPEGuch. XXXIII 228 w spr. rozpatrzenia skargi na działaln. PCPR w Prudniku
ZIPuch. XXXIII 229 w spr. planu pracy Rady Pow. na II półrocze 2005r
JPEGuch. XXXIII 230 w spr. zatwierdzenia planów pracykomisji stałych Rady Pow. na II półrocze 2005r.
JPEGuch. XXXIII 231 w spr. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
JPEGuch. XXXIV 232 w spr. zmian wbudżecie Pow. Prudnickiego na 2005r.
JPEGuch. XXXIV 233 w spr. wyznaczenia podm. do przeprowadz. badania sprawozd. finans. w SP ZOZ ZOZ w likwidacji w P-ku
DOCuch. XXXIV 234 zmieniająca uchwałę w spr. okreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilit. społecz. i zawod. realizowa. prze PCPR oraz PUP w P-ku
JPEGuch. XXXIV 235 w spr. opinii do projektu programu restrukturyz. ZOZ w Białej
DOCuch. XXXIV 236 w spr. pozbawienia ulic w mieście P-k kategorii dróg powiatowych
ZIPuch. XXXIX 197 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r
JPEGuch. XXXIX 255 zm. uchw.w spr. emisji obligacji Pow. Prudn. oraz okresl. zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
JPEGuch. XXXIX 256 zm. uch. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r.
ZIPuch. XXXIX 257 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r
ZIPuch. XXXV 237 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r
JPEGuch. XXXV 238 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r. - w planie przychodów i wydatków Pow. Funduszu Och. Śr. i G.W
JPEGuch. XXXV 239 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r.- w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
DOCuch. XXXV 240 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia planu sieci publ. szkół ponadgimn. w Powiecie Prudnic.
ZIPuch. XXXVI 241 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2005r
JPEGuch. XXXVI 242 w spr. zatwierdz. sprawozd.finans. za okres od 1 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r. SP ZOZ ZOZ w likwidacji w P-ku
DOCuch. XXXVI 243 w spr. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpiecz. obywateli i porządku publ.
DOCuch. XXXVI 244 zmieniająca uchwałę w spr.określenia zadań i podziału srodków PFRON na rehabil. społeczną i zawodową realizow. przez PCPR oraz PUP w P-ku
JPEGuch. XXXVII 245 zm. uchw. w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudn. na 2005r.
JPEGuch. XXXVII 246 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r.
ZIPuch. XXXVII 247 w spr. emisji obligacji Pow. Prudn. oraz okresl. zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
JPEGuch. XXXVIII 248 zm. uchw. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r.
JPEGuch. XXXVIII 249 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r.- w planie przychodów i wydatków Pow. Fund. Och Śr. i Gosp. Wodnej
JPEGuch. XXXVIII 250 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r.
ZIPuch. XXXVIII 250 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2005r
ZIPuch. XXXVIII 251 w spr. ustalenia na rok 2006 regulaminu określ. wysokość oraz szcegół. warunki przyznawania dodatków za wysł. lat
DOCuch. XXXVIII 252 zmieniajaca uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyj. Starostwa Powiatowego w P-ku
DOCuch. XXXVIII 253 w spr. przyjęcia projketu herbu, flagi i pieczęci Powiatu Prudnickiego
DOCuch. XXXVIII 254 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.
DOCZał. do uch 109
DOCZał. do uch 112
DOCZał. do uch 113
DOCZał. do uch 127
DOCZał. do uch 143
DOCZał. do uch 167
DOCZał. do uch 206
DOCZał. do uch 305
DOCZał. Nr 1 do uch 146
DOCZał. Nr 1 do uch 147
DOCZał. Nr 1 do uch 225
DOCZał. Nr 2 do uch 226
DOCZał. nr 1 do uch 253
DOCZał. Nr 2 do uch 146
DOCZał. Nr 2 do uch 147
DOCZał. Nr 2 do uch 225
DOCZał. Nr 2 do uch 226
DOCZał. nr 2 do uch 253
DOCZał. Nr 3 do uch 146
DOCZał. Nr 3 do uch 147
DOCZał. Nr 3 do uch 225
DOCZał. Nr 3 do uch 226
DOCZał. nr 3 do uch 253
DOCZał. Nr 4 do uch 146
DOCZał. Nr 4 do uch 147
DOCZał. Nr 4 do uch 225
DOCZał. Nr 4 do uch 226
DOCZał. Nr 5 do uch 146
DOCZał. Nr 5 do uch 225
DOCZał. Nr 5 do uch 226
DOCZał. Nr 6 do uch 225