Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 czerwca

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

LVII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LVII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku (druk nr 463).
PDFdruk nr 463.pdf

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2022 r. (druk nr 464).
PDFdruk nr 464.pdf

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 465).
PDFdruk nr 465.pdf

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 466).
PDFdruk nr 466.pdf

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 467).
PDFdruk nr 467.pdf

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn (druk nr 468).
PDFdruk nr 468.pdf

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 469).
PDFdruk nr 469.pdf

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 470).
PDFdruk nr 470.pdf

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 471).
PDFdruk nr 471.pdf

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 472).
PDFdruk nr 472.pdf

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 473).
PDFdruk nr 473.pdf

18. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki PKS w Głubczycach za 2021 r.
PDFSprawozdanie finansowe za 2021 r. PKS Głubczyce.pdf

19. Przyjęcie informacji Nadzorów Wodnych w Prudniku, Otmuchowie, Krapkowicach i w Opolu z działań podejmowanych w 2021 r.
PDFSprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Prudniku.pdf
PDFSprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Otmuchowie.pdf
PDFSprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu.pdf
PDFSprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Krapkowicach.pdf

20. Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
PDFInformacja Powiatowego Urzędu Pracy.pdf

21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych za lata 2018-2021.
PDFSprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027 za lata 2020 oraz 2021.pdf

22. Wnioski i oświadczenia Radnych.

23. Zamknięcie LVII sesji Rady Powiatu.