Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-01-27 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Prudn

Działając na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)Zarząd Powiatu Prudnickiego

ogłasza:


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2012r. w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej;

3) turystyki i krajoznawstwa.

 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań

 §1.1. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych, których oferty zostaną wyłonione w drodze konkursu. Dopuszcza się finansowanie więcej niż jednej oferty w danym zadaniu.

2. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

1) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na terenie powiatu- poprzez organizację wydarzeń artystycznych i kulturalnych, a w szczególności: festiwali, recitali, występów artystycznych związanych z muzyką poważną;


2) organizację oraz wspieranie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym- poprzez upowszechnienie sportu, sportowej rywalizacji na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;

3) wspieranie przedsięwzięć oraz imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym odbywających się na terenie powiatu.

II. Wysokość środków finansowych

§ 2. Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2012 roku, Zarząd Powiatu Prudnickiego przeznacza kwotę 31.000 zł, w tym na:

1) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na terenie powiatu-12.000zł;

2) organizację oraz wspieranie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym- 12.000zł;

3) wspieranie przedsięwzięć oraz imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym odbywających się na terenie powiatu- 7.000zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 §3.1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Prudnickiego lub na rzecz Powiatu Prudnickiego;

2) prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę w ramach zadań objętych konkursem;

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

4) posiadają doświadczenie bądź warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

5) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

 § 4.1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu.

3. Skład Komisji oraz tryb jej pracy każdorazowo określa Zarząd Powiatu Prudnickiego w formie uchwały.

 

4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.


5. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. W przypadku zwiększenia całkowitych kosztów realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

§ 5. Z dotacji nie będą dofinansowane:


- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

 

- budowa lub zakup lokali i gruntów,


 zakup środków trwałych, wyposażenia urządzeń technicznych,

 

- pokrycia kosztów bieżących utrzymania podmiotu (telefon, czynsz, energia, itp.).IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 

§ 6.1. Realizacja zadania powinna nastąpić nie wcześniej niż 1 marca 2012r. i zakończyć się nie później niż 30 listopada 2012r.


2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

 

3. Wszystkie dowody księgowe musza zostać wystawione w okresie realizacji zadania, wskazanym w umowie.


4. W trakcie realizacji zadania zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

 

5. Sprawozdanie winno być złożone w terminie, w sposób rzetelny i prawidłowy.V. Termin i warunki składania ofert

 

§ 7.1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, znajdującego się na stronie internetowej www.powiatprudnicki.pl w zakładce- współpraca z organizacjami pozarządowymi lub w Wydziale Organizacyjnym, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe Prudnik, ul. Kościuszki 76,


2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Prudniku


ul. Kościuszki 76

 

48-200 Prudnik,


w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs- zadanie(podać nazwę zadania)”, oraz z nazwą i adresem oferenta.


3. Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2012 r. w przypadku przesyłania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, a nie data stempla pocztowego.


4. Do ofert należy dołączyć:

 

- aktualny odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – ważny 3 miesiące od daty wystawienia,


- statut organizacji lub jego kserokopię,

 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010 i 2011 rok (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe do bilansu),


- oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

 

- oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz prawidłowym ich rozliczeniu.


5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez co najmniej jedną z osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

6. Ofert winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).


7. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

 

8. Złożone ofert podlegają ocenie formalnej i merytorycznej


9. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 mogą złożyć ofertę wspólną.

 

10. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

 

§ 8.1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

 

3. Odrzuceniu podlegają oferty:


1) złożone po terminie (nie dopuszcza się uzupełnienia oferty po terminie jej złożenia);

 

2) niekompletne, złożone na niewłaściwym formularzu, nieprawidłowo wypełnione;


3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;

 

4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie;


5) przesłane drogą elektroniczną;

 

6) podpisane przez osoby nieuprawnione;


7) nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;

 

8) gdy realizacja zadania wykracza poza termin ujęty w ogłoszeniu.


4. Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym według poniższych kryteriów:

 

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta;


2) poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne;

 

3) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;


4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 

5) ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;


6) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.

 

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Zagórska
Data wytworzenia: 27 stycznia 2011