Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 195/696/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21-01-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, zmienionej uchwałą Nr 174/615/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 185/654/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. oraz 192/682/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 2. "Podział zadań pomiędzy Kierownictwo Starostwa" w § 7 w pkt 3 dodaje się lit. k w brzmieniu:
k) koordynator ds. dostępności. ”;

2) W rozdziale 3."Struktura organizacyjna Starostwa, funkcjonowanie i zakres działania komórek organizacyjnych" w § 14 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
21) Koordynator ds. dostępności "KN" ”;

3) w Szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku wprowadza się następujące zmiany:
a) w Części I. "Wydziały":
1 w Dziale. 1 "Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego wprowadza się następujące zmiany:

2 W Dziale 4. "Oświaty i Zdrowia":b) w Części II. "Samodzielne Referaty" wprowadza się następujące zmiany:
1 Dział 9. "Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami otrzymuje brzmienie:
DZIAŁ IX.Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki NieruchomościamiRozdział 20.Gospodarka Odpadami1) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów; 2) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów; 3) wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów; 4) cofanie w drodze decyzji bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem; 5) odmowa wydania w drodze decyzji zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów; 6) przeprowadzenie kontroli podmiotów w ramach udzielonych zezwoleń. Rozdział 21.Gospodarka Wodna1) wydawanie opinii w sprawie powołania i odwołania Kierownika nadzoru wodnego; 2) prowadzenie rejestrów i zbiorów w zakresie spółek wodnych; 3) wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą działalności spółek wodnych; 4) ustalanie na rzecz spółek wodnych decyzją wysokości i rodzaju świadczeń ponoszonych przez podmioty odnoszące korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody; 5) ustalanie wysokości odszkodowania w zakresie szkody, spowodowanej wejściem w życie aktów prawa miejscowego w zakresie Prawo wodne. Rozdział 22.Ochrona Środowiska1) przygotowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzanie raportówz ich wykonania; 2) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska; 3) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie; 4) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku; 5) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania; 6) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkowania urządzenia obowiązku dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych; 7) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko; 8) wydawanie pozwoleń zintegrowanych, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,na wytwarzanie odpadów; 9) wydawanie decyzji o cofnięciu, ograniczeniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia pozwoleń; 10) opiniowanie wojewódzkich planów ochrony powietrza; 11) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu; 12) wydawanie decyzji zobowiązującej prowadzących instalacje do sporządzenia przeglądu ekologicznego oraz obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko; 13) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi i jej rekultywacja; 14) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z przepisów; 15) przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska pod względem przestrzegania przepisów o ochronie środowiska; 16) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska; 17) wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji 18) prowadzenie edukacji ekologicznej. Rozdział 23.Rybactwo Śródlądowe1) rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m; 2) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego; 3) wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa; 4) przygotowywanie uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. Rozdział 24.Geologia1) udzielanie, odmowa, cofanie i wygaszanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawaniei wydobywanie kopalin pospolitych; 2) wymierzanie opłat za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji; 3) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania uprawnień z tytułu koncesji; 4) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych w zakresie wykonywanych zadań; 5) zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno–inżynierskiej i geologicznej złóż kopalin; 6) uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 7) opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 6) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych. Rozdział 25.Łowiectwo1) naliczanie czynszów z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy oraz właściwej Izby Rolniczej; 2) wydawanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę; 3) wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. Rozdział 26.Leśnictwo1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa; 2) wydawanie decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny; 3) przygotowywanie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu Lasów Państwowych; 4) określanie zadań właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasóww przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w przepisach; 5) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych;nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa; 6) przyznawanie środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę w związkuz odnowieniem lub przebudową drzewostanu; 7) po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru – w odniesieniu do pozostałych lasów; 8) po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasów; 9) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; 10) dokonywanie ocen udatności upraw zalesionych gruntów rolnych; 11) naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów i prowadzenie upraw leśnych, ponoszenie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów i prowadzenie upraw leśnych, przenoszenie ekwiwalentu na nowego nabywcę gruntu, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu; 12) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwai wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna; 13) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa; 14) zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; 15) zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa; 16) wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach 17) wydawanie decyzji o przyznawaniu z budżetu państwa środków w braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach powstałej w wyniku odziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami biotycznymi oraz abiotycznymi zagrażającymi trwałości lasów. Rozdział 27.Ochrona przyrody1) prowadzenie rejestru posiadania zwierząt chronionych przepisami UE (cites); 2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru posiadania zwierząt chronionych; 3) wydawanie decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy; 4) kontrola nasadzeń drzew i krzewów, określonych decyzjami Starosty z odroczona opłatą; 5) wydawanie decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych ; 6) wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie, , uszkodzenie lub usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia w zakresie nieruchomości będących własnością gminy. Rozdział 28.Ochrona zwierząt1) opiniowanie wniosków w sprawie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich w celu preparowania ich zwłok). Rozdział 29.Gospodarka nieruchomościami1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa; 2) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, w tym m.in. przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, przekazywanie i nabywanie nieruchomości; 3) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, udostępnianie nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu; 4) dokonywanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne lub związane z realizacją zadań przez Gminy; 5) przyjmowanie przez Skarb Państwa lub Powiat darowizny nieruchomości od gminy lub innych osób prawnych bądź fizycznych; 6) dokonywanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu; 7) oddawanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub stanowiących własność Powiatu w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych; 8) wyrażanie zgody na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi; 9) orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu oraz zwrocie poniesionych nakładów; 10) przyjmowanie wniosków od organów likwidujących jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu; 11) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub trwałego zarządu nieruchomości gruntowych i budynków; 12) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu zarządu oraz wypowiadanie stawki procentowej użytkownikom wieczystym w przypadku zmiany sposobu korzystania z nieruchomości; 13) ustalanie innego terminu uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu; 14) składanie wniosków do Wojewody w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa; 15) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd; 16) udzielanie bonifikaty od opłat rocznych osobom fizycznym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe o ile dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia; 17) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd lub użytkowanie wieczyste posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu wydanymi w formie przewidzianej prawem; 18) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, o zwrocie odszkodowania, o zwrocie nieruchomości zamiennej, 19) zwalnianie nieruchomości zamiennej od obciążeń; 20) udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości; 21) wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz innych urządzeń technicznych; 22) ustalanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości; 23) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz ustalanie odpłatności z tego tytułu; 24) składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wpis prawa własności; 25) orzekanie o nadaniu gospodarstwa; 26) ustalanie granic nadanego gospodarstwa rolnego, szacunku oraz składanie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz wpis własności; 27) wydawanie zaświadczeń dotyczących poświadczania faktu oraz potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych, rentowych i zakładów pracy; 28) przekazywanie w drodze protokołu nieruchomości rolnych dla Agencji Nieruchomości Rolnych; 29) przekazywanie w zarząd gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia; 30) orzekanie o przeniesieniu własności działki gruntu, jej wielkości oraz ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków; 31) orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu przyznanej do użytkowania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego; 32) orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu obejmującej budynki mieszkalne i gospodarcze przyznane do korzystania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego; 33) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomościami; 34) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy na rzecz odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego; 35) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy; 36) zatwierdzanie decyzji, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w części dotyczącej podziału działek; 37) przygotowaniem materiałów celem sporządzania informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu oraz sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa; 38) współdziałanie w Wydziałem Organizacyjnym; Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego przy realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem dostaw energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody bieżącej i odbioru ścieków i nieczystości stałych w zasiedlonych budynkach, stanowiących własność Powiatu Prudnickiego i Skarbu Państwa. Rozdział 30.Ochrona gruntów leśnych1) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej; 2) ustalanie należności oraz opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej; 3) wydawanie decyzji o naliczeniu opłat karnych w razie niewykonania obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania próchniczej warstwy gleby; 4) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie; zadrzewienie i zakrzewienie gruntów lub założenie na niech trwałych użytków rolnych w celu przeciwdziałania erozji gleb; 5) przeprowadzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych; 6) podejmowanie decyzji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania; 7) kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 8) wydawanie karnych decyzji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy oraz nie wykonania w terminie obowiązku rekultywacji gruntów; 9) zawiadamianie o wysokości opłaty rocznej na początku każdego roku, najpóźniej do końca kwietnia; 10) wnioskowanie o przyznanie środków na rekultywację gruntów zdewastowanych; 11) prowadzenie sprawozdawczości w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Rozdział 30.Inne1) wykonywanie zadań w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej oraz współpraca z gminami powiatu prudnickiego w tym zakresie; 2) koordynacja zadań w zakresie udzielania oraz rozliczania dotacji na organizację dożynek powiatowo- gminnych. ”;


2 w Dziale 10. "Referat Zamówień Publicznych" wprowadza się następujące zmianyc) W Części III. "Stanowiska samodzielne" dodaje się Dział 22. w brzmieniu:
DZIAŁ XXII. Koordynator ds. Dostępności 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonychprzez Starostwo; 2) analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 4) monitorowanie działalności Starostwa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebam; 5) sporządzanie raportów i sprawozdań o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 6) inicjowanie i realizacja programów i projektów zmierzających do likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. ”;


4) Schemat struktury organizacyjnej Starostwa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i pkt 2, pkt 3 lit.a tiret pierwsze podwójne tiret drugie oraz pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie oraz pkt 3 lit. c , które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 195/696/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21-01-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (586,57KB)

PDFZalacznik1 195/696/2022.pdf (66,92KB)