Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 192/682/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, zmienionej uchwałą Nr 174/615/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Nr 185/654/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdzaiale 2. "Podział zadań pomiędzy Kierownictwo Starostwa" wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 7 pkt 3 dodaje się lit. j w brzmieniu:
j) Stanowiska ds. Publicznego Transportu Zbiorowego. ”;


b) w § 8 ust. 3 pkt 2 uchyla się lit. b;


2) w Szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku wprowadza się następujące zmiany:
a) w Części I "Wydziały" Dziale 2 „Wydział Finansowy” pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:
20) monitorowanie wspólnie ze Stanowiskiem ds. Publicznego Transportu Zbiorowego sytuacji ekonomiczno- finansowej Związku Powiatowo- Gminnego "Pogranicze Głubczycko– Prudnickie"; 21) nadzór finansowy w ramach sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami: Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Głubczyce; ”;


b) w części II "Samodzielne Referaty" w Dziale 10 "Referat Zamówień Publicznych", Rozdziale 32" Zamówienia publiczne o wartości do 130 000 zł:
1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) sprawdzanie poprawności i kompletności wniosków o wszczęcie postępowań dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł; ”;


2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
7) prowadzenie rejestru zamówień do 10 000 zł; 8) prowadzenie rejestru oraz realizacja zamówień publicznych o wartości od 10 000 zł do 130 000 zł netto ”;c) w części III "Stanowiska samodzielne" w dziale 19 "Stanowisko ds. Publicznego Transportu Zbiorowego" Rozdział 31 "Publiczny transport zbiorowy" otrzymuje brzmienie:
Rozdział 31.1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez Związek Powiatowo- Gminny "Pogranicze Głubczycko– Prudnickie"- zwanym dalej Związkiem, w szczególności w zakresie: a) planowania rozwoju transportu; b) organizowania publicznego transportu zbiorowego; c) zarządzania publicznym transportem zbiorowym; 2) przygotowywanie i opiniowanie dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Zgromadzenia Związku; 3) przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z powoływaniem lub odwoływaniem członków Organów Związku; 4) wykonywanie czynności w zakresie terminowego ustalania i wnoszenia składek członkowskich; 5) wykonywanie czynności w zakresie wnoszenia wpłat na poczet pokrycia kosztów działalności statutowej Związku; 6) kontrola prawidłowości rozkładania na członków udziału w stratach Związku; 7) weryfikacja sytuacji finansowej Związku oraz rozliczeń finansowych Związku z Powiatem Prudnickim; 8) wykonywanie czynności w zakresie nabywania przez Powiat składników majątku od Związku; 9) rozliczanie finansowe wkładu Powiatu oraz wszystkich zobowiązań w przypadku wystąpienia ze Związku; 10) wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Związku. ”;


3) Schemat struktury organizacyjnej Starostwa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 192/682/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (441,13KB)

PDFZalacznik1 192/682/2021.pdf (66,80KB)