Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-09-26 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Głogówku

2012-09-26 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Głogówku
 
 
 
GNO-II.6840.2.1.2011

 

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym.

 
Starosta Prudnicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 11, art. 38, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), - ogłasza, że w Starostwie Powiatowym w Prudniku ul. Kościuszki 76 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w celu zbycia niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny zlokalizowany na drugim piętrze budynku murowanego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, krytego papą, o powierzchni użytkowej 302,19 m2 i kubaturze 3035,00 m3 położonego w Głogówku przyul. Mickiewicza 3/6, na działce nr 643/1, mapa 6 o powierzchni 0,0280 ha. Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 40,90 m2 oraz przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 6,00 m2. Jest wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Liczniki energii oraz gazowy zdemontowane. Mieszkanie nie posiada indywidualnego licznika poboru wody. Z własnością lokalu związana jest współwłasność wynosząca 163/1000 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz gruntu. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr 42168 oraz gruntową KW nr 41795. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek teren oznaczony symbolem A1/25/TMC – tereny usług, handlu i gastronomii z funkcjami mieszkaniowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami. Cena wywoławcza wynosi 47120,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 09-11-2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05-11-2012 r. w kasie Starostwa lub na konto Bank Spółdzielczy w Prudniku Nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej co stanowi: 4712,00 zł. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niewykorzystane wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
W przypadku spadkobierców osób wymienionych w zaświadczeniu lub decyzji należy dołączyć oryginał sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 2 lub art. 3 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oryginał zaświadczenia lub decyzji przedłożonej przez uczestnika przetargu, który:
a) wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Starosty Prudnickiego do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży na zaświadczeniu lub decyzji zostanie umieszczona stosowna klauzula potwierdzająca realizację uprawnienia.
b) nie wygrał przetargu - zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

W pozostałych sprawach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 480,00 zł.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na konto Starostwa Powiatowego w Prudniku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w całości ponosi Nabywca.
Starosta Prudnicki zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Uczestnicy przetargu winni legitymować się: osoby fizyczne - dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; osoby prawne – wypisem z właściwego rejestru oraz posiadać zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, posiadać dowód wpłaty wadium. Dopuszcza się udziału w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. Osoby pozostające we wspólnocie majątkowej małżeńskiej winny przystąpić do przetargu z współmałżonkiem lub przedłożyć zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości z notarialnie poświadczonych podpisem. Starosta Prudnicki zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 77 436 22 10 wew. 31 lub 35. 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Wancke
Data wytworzenia: 24-09-2012