Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-05-30 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości w Kazimierzu

GNO-II.6840.1.1.2011

                                                                                  Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza:

Rokowania na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kazimierz, gm. Głogówek:
1.    działka nr 713/1, mapa 2, obręb Kazimierz, KW OP1P/00048928/5, o powierzchni 1,8402 ha,
2.    teren nieujęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek, teren jest oznaczony jako tereny użytków rolnych – grunty o mniejszej przydatności dla potrzeb rolnictwa. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, jest nieuzbrojona, bez dostępu do infrastruktury technicznej,
3.    Cena wywoławcza 18000,00 zł. Do ceny wylicytowanej należy doliczyć 23 % podatku VAT,
4.    Zaliczka – 1800,00 zł,
5.    Data i miejsce rokowań: 06-07-2012 r. godz. 10:00, siedziba Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 76
       Przetargi zakończone wynikiem negatywnym na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniu 20-12-2011 r. i w dniu 15-05-2012 r.
Wygrywający rokowania pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, jak również koszty sporządzenia umowy notarialnej. O wysokości kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży uczestnicy przetargu zostaną poinformowani na rokowaniach.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami. Zarząd Powiatu w Prudniku zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zgłoszenia udziału w rokowaniach, należy złożyć w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik. Termin wpłaty zaliczki upływa z dniem 02-07-2012 r. o godz. 14:30. Zaliczkę można wpłacić w kasie Starostwa lub przelewem bankowym na konto nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006 Bank Spółdzielczy w Prudniku z podaniem w tytule numeru działki i miejscowości. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Prudniku. Uchylenie się wygrywającego negocjacje od podpisania w określonym terminie umowy notarialnej, spowoduje przepadek zaliczki.
Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wygrywający rokowania pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, jak również koszty sporządzenia umowy notarialnej. W rokowaniach mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w rokowaniach osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników. Warunkiem udziału pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. W przypadku małżonków nie posiadających rozdzielności majątkowej, wymagana jest zgoda współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Rokowania  odbywają się w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Parkowa 10, III piętro, w Prudniku tel. 77 436 22 10 wew. 31 lub 35 codziennie w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2012-05-30