Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-06-06 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej w Prudniku

2012-06-06 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej w Prudniku
 

GNO-II.6840.1.6.2011

                                                                                                   Zarząd Powiatu w Prudniku

Na podstawie art.25b, art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), § 2, § 4 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
1.    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW Nr 37903, działki nr 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 k.m. 12, Prudnik ul. Piastowska
2.    powierzchnia nieruchomości:
0,2290 ha
3.    opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana dawnym budynkiem administracyjno-magazynowym. Działki gruntowe oznaczone są na mapie, jako tereny mieszkaniowe (B) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość nie jest wykorzystywana przez Powiat a poprzednio stanowiła zaplecze administracyjno-magazynowe szpitala. Nieruchomość posiada dostęp do istniejącej infrastruktury technicznej – instalacji kanalizacyjnej, wodnej i energetycznej. Dojazd bezpośredni do nieruchomości od strony ulicy Piastowskiej. Obiekt, którym zabudowana jest nieruchomość stanowi dawny obiekt administracyjno-magazynowy o powierzchni 310,5 m2, wolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej stalowo-drewnianej, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i telefoniczną wraz przyłączami do istniejącej sieci. Obiekt w niezadawalającym stanie technicznym.
4.    przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik teren oznaczony symbolem „A16UZ” – „Teren usług lecznictwa zamkniętego. Szpital miejski przy ul. Piastowskiej 64. […]”. „UZ” - tereny obiektów i urządzeń ochrony zdrowia i opieki społecznej; dopuszczalne uzupełniające funkcje związane z usługami komercyjnymi w zakresie kultury, handlu, gastronomii i rekreacją oraz z mieszkalnictwem zbiorowym […]”. Obiekt położony przy ul. Piastowskiej 64 w Prudniku znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i strefie konserwatorskiej „B”.
5.    cena wywoławcza nieruchomości:
217400 zł
6.    informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:
Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
7.    Informacja o obciążeniach nieruchomości:
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.
8.    Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 10-07-2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, jak również koszty sporządzenia umowy notarialnej. O wysokości kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży uczestnicy przetargu zostaną poinformowani na przetargu.
9.    Wysokość wadium, forma, termin i miejscu jego wniesienia:
Wysokość wadium 21740,00 zł. Wadium na nabycie w/w nieruchomości należy wpłacić w gotówce w kasie lub na konto Starostwa Powiatowego w Prudniku Nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006 Bank Spółdzielczy w Prudniku. Termin wpłaty wadium upływa z dniem 06-07-2012 r. o godz. 14:30. W tytule przelewu należy podać numer działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Prudniku. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
10.    Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Uchylenie się wygrywającego przetarg od podpisania w określonym terminie umowy notarialnej, spowoduje przepadek wadium. Wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników. Warunkiem udziału pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
W przypadku małżonków nie posiadających rozdzielności majątkowej, wymagana jest zgoda współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Z uzasadnionych przyczyn Zarząd Powiatu może odwołać ogłoszony przetarg.
Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Parkowa 10 w Prudniku tel. 77 436 22 10 wew. 31 lub 35

 

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2012-06-06