Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-03-29 Konsultacje społeczne projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528, 583) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 2373, 2389), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala,co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Prudnikciego do roku 2030.
§ 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały. Projekt został opublikowany na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego , a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego . Z projektem można zapoznać się także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76, w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, pok. nr 12. § 3. Ustala się, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: e.burtan@powiatprudnicki.pl.

§ 4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 29 marca 2022 r. do dnia 22 kwietnia 2022 r.
§ 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu w Prudniku.
§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku w terminie 14 dni od ich zakończenia. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan - Trybuła - Specjaliście w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu: Joachim Kosz
Członek Zarządu: Dragomir Rudy
Członek Zarządu: Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 206/722/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-03-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychprojektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Prudnikciegodo roku 2030.pdf (3,84MB)

PDFZalacznik1 206/722/2022.pdf (2,34MB)

PDF_Zalacznik2 206/722/2022.pdf (2,86MB)

PDFInformacja konsultacje strategii.pdf (370,23KB)

PDFInformacja o konsultacjach społecznych.pdf (360,08KB)