Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 25 marca 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 25 marca 2022 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

LIV SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LIV sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 25 lutego 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Prudniku (druk nr 427)
PDFdruk nr 427.pdf

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 428)
PDFdruk nr 428.pdf

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 429)
PDFdruk nr 429.pdf

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 430)
PDFdruk nr 430.pdf

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 431)
PDFdruk nr 431.pdf

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu Nadwirniańskiego z Ukrainy (druk nr 432)
PDFdruk nr 432.pdf

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica" (druk nr 433)
PDFdruk nr 433.pdf

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 434)
PDFdruk nr 434.pdf

15. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2021 r.
PDFSprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2021 r.pdf

16. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok.
PDFSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2021 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej..pdf

17. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.
PDFInformacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.pdf

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2021 r.

19. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
PDFSkarga na Dyrektora PCPR.pdf

20. Wnioski i oświadczenia Radnych.

21. Zamknięcie LIV Sesji Rady Powiatu w Prudniku.