Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-03-28 Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż nieruchomości w Kazimierzu

2012-03-28 Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż nieruchomości w Kazimierzu


GNO-II.6840.1.1.2011
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Na podstawie art.25b, art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), § 2 ust. 1, § 4 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 
Lp
Nr mapy
Nr działki
Nr księgi wieczystej
Powierzchnia ha
Położenie nieruchomości
Opis

nieruchomości i przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Sposób zbycia
Cena nieruchomości
Wadium (netto)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.    

2
713/1
OP1P/00048928/5
1,8402

Kazimierz, gm. Głogówek

Nieruchomość niezabudowana, teren nie ujęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek, teren jest oznaczony jako tereny użytków rolnych – grunty o mniejszej przydatności dla potrzeb rolnictwa. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, jest nieuzbrojona, bez dostępu do infrastruktury technicznej.

Sprzedaż prawa własności

26370,00
+ obowiązujący podatek VAT
(tj. brutto
32435,10 zł)

2640,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości wyznaczony na dzień 20-12-2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników. Warunkiem udziału pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.

Wadia należy wpłacić do dnia 09-05-2012 r. w gotówce w kasie lub na konto Starostwa Powiatowego w Prudniku Nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006 Bank Spółdzielczy w Prudniku a w tytule wpłaty należy podać: „Kazimierz, działka nr 713/1”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Prudniku. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Uchylenie się wygrywającego przetarg od podpisania w określonym terminie umowy notarialnej, spowoduje przepadek wadium. Wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15-05-2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 24 marca 1920 r. nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, jak również koszty sporządzenia umowy notarialnej. O wysokości kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży uczestnicy przetargu zostaną poinformowani na przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd Powiatu może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Parkowa 10 w Prudniku tel. 77 436 22 10 wew. 31 lub 35.


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2012-03-28