Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-01-25 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomośći ul. Zwycięstwa Prudnik

GK.II.7001-3/2010,
GK.II.7001-4/2010,
GK.II.7001-5/2010
 
Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza:
 

Rokowania na zbycie nieruchomości:

1.       Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku w rejonie ulicy Zwycięstwa, zaplecze ulicy Kościuszki:

1.1.           Działka 2578/41 mapa 2, KW 41431, Powierzchnia 0,1197 ha,

1.2.           Działka niezabudowana, teren oznaczony w MPZP symbolem A200MN – teren obiektów i urządzeń zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem przeznaczenia części budynku na wykonywanie działalności gospodarczej przez właściciel budynku,

1.3.           Cena 59656,00 zł. Do ceny wylicytowanej należy doliczyć 23 % podatku VAT,

1.4.           Zaliczka – 5965,60 zł,

1.5.           Data i miejsce rokowań: 22-02-2012 r. godz. 10:00, siedziba Starostwa Powiatowego
ul. Kościuszki 76

1.6.           Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wraz z działką sprzedaje się w trybie bezprzetargowym 50% udziału w działce 2577/41 k.m.2 KW 41431 o powierzchni 0,0272 ha o łącznej wartości 12928,00 zł + obowiązujący podatek VAT, jako zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniu
16-08-2011 r. i w dniu 12-10-2011 r. oraz rokowania w dniu 06-12-2011 r.

2.       Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku w rejonie ulicy Zwycięstwa, zaplecze ulicy Kościuszki:

2.1.         Działka 2579/41 mapa 2, KW 41431, Powierzchnia 0,0954 ha,

2.2.         Działka niezabudowana, teren oznaczony w MPZP symbolem A200MN – teren obiektów i urządzeń zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem przeznaczenia części budynku na wykonywanie działalności gospodarczej przez właściciel budynku,

2.3.         Cena 47544,00 zł. Do ceny wylicytowanej należy doliczyć 23 % podatku VAT,

2.4.         Zaliczka – 4754,40 zł,

2.5.         Data i miejsce rokowań: 22-02-2012 r. godz. 11:00, siedziba Starostwa Powiatowego
ul. Kościuszki 76

2.6.         Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wraz z działką sprzedaje się w trybie bezprzetargowym 50% udziału w działce 2577/41 k.m.2 KW 41431 o powierzchni 0,0272 ha o łącznej wartości 12928,00 zł + obowiązujący podatek VAT, jako zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniu
16-08-2011 r. i w dniu 12-10-2011 r. oraz rokowania w dniu 06-12-2011 r.

 

Nieruchomości znajdują się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Powiatu Prudnickiego, który zostanie uchylony po wyłonieniu nabywcy nieruchomości. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami. Zarząd Powiatu w Prudniku zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach, należy złożyć w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik. Termin wpłaty zaliczki upływa z dniem 17-02-2012 r. Zaliczkę można wpłacić w kasie Starostwa lub przelewem bankowym na konto nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006 Bank Spółdzielczy w Prudniku z podaniem w tytule numeru działki. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Prudniku. Uchylenie się wygrywającego negocjacje od podpisania w określonym terminie umowy notarialnej, spowoduje przepadek zaliczki.

Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wygrywający rokowania pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, jak również koszty sporządzenia umowy notarialnej. W rokowaniach mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w rokowaniach osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników. Warunkiem udziału pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Rokowania  odbywają się w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Parkowa 10, III piętro, w Prudniku tel. 77 436 22 10 wew. 31 lub 35 codziennie w godzinach pracy urzędu. 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2012-01-24