Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres kwiecień 2020 - grudzień 2021.

PLAN DZIAŁANIA

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUDNIKU

 

            Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres
IV 2020 r. – XII 2021 r.

 

L.p.

Zakres działalności

Termin

Sposób realizacji

1.

Powołanie Koordynatora do spraw dostępności.

IV-V 2020 r.

Publikacja na stronie BIP danych Koordynatora do spraw dostępności.

2.

Wyznaczenie osób do współdziałania
z Koordynatorem do spraw dostępności, w celu usprawnienia i monitorowania procesu dostępności.

VII 2020 r.

Zarządzenie Starosty Prudnickiego określające również zakres działania wyznaczonych osób.

3.

Dokonanie analizy stanu obiektów Starostwa Powiatowego w Prudniku pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

VII 2020 r.

Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przekazanie do zatwierdzenia Staroście Prudnickiemu oraz publikacja na stronie BIP.

4.

Zebranie danych kontaktowych do osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego.

VIII – IX 2020 r.

Przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
o konieczności wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

5.

Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Starostwa Powiatowego w Prudniku do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwskazań ze względów technicznych i prawnych.

IX 2020 r.

Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia. Oszacowanie wartości przedsięwzięć
i zaplanowanie ich w budżecie na 2021 r.

6.

Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

do IX 2020 r.

Wykonanie/wdrożenie nowej strony internetowej.

7.

Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Powiatu osobom ze szczególnymi potrzebami.

od 23 IX

Transkrypcja  dźwięku na tekst z nagrania obrad Rady Powiatu.

8.

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

do X 2020 r.

Sporządzenie spisu tłumaczy PJM, SJM, SKOGN, w celu zapewnienia obsługi osobie uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną.

9.

Uwzględnianie trudności osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz realizacji zadań publicznych finansowanych

z udziałem środków publicznych.

na bieżąco/przez cały okres

Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. zm.).

10.

Uzyskanie danych zbiorczych (jednostki organizacyjne Powiatu Prudnickiego) do raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

II 2021 r.

Uzyskanie danych w zakresie realizacji  uwag odnoszących się do stwierdzonych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia ich.

11.

Sporządzenie raportu zbiorczego (Starostwo Powiatowe w Prudniku i  jednostki organizacyjne Powiatu Prudnickiego) o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

III 2021 r.

Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostepnienie na stronie BIP-u.

12.

Zapewnienie na stronie internetowej Starostwa informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego nagrania treści w polskim języku migowym.

do III 2021 r.

Zlecenie i zakup nagrania oraz umieszczenie na stronie internetowej.

13.

Dostosowanie pokoju obsługi klienta Wydziału Administracji Budowlanej do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową.

VIII 2021 r.

Obniżenie części lady do obsługi klienta.

14.

Dostosowanie Biura Podawczego w Gmachu Głównym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

do IX 2021 r.

Przekształcenie/modyfikacja Biura Podawczego.

15.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób  wizualny i dotykowy lub głosowy.

do XI 2021 r.

Tablice z rozkładem pomieszczeń, kontrastowe w druku powiększonym, z informacjami w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
i słabowidzących.

16.

Obsługa osób słabosłyszących

do XI 2021 r.

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w Biurze Podawczym (wraz z oznakowaniem),
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

17.

Alarm przeciwpożarowy

do XII 2021 r.

Zamontowanie sygnału alarmowego do ogłoszenia w razie bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia pożarem. Ma on stanowić rozkaz do natychmiastowego, pośpiesznego i zorganizowanego działania w celu ewakuacji z budynków.

18.

Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami.

na bieżąco/przez cały okres

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego.

19.

Dostosowanie schodów i szklanych drzwi do  potrzeb osób niewidomych

do IX 2020 r.

Kontrastowe oznakowanie powierzchni szklanych i obramowanie drzwi pasami o szerokości 10-15 cm w barwie żółtej. Wyróżnienie pasem
o szerokości 8-10 cm w barwie żółtej na powierzchniach pionowych
i poziomych krawędzi pierwszego oraz ostatniego stopnia schodów powyżej trzech stopni.

 

 

Za wyjątkiem wyżej wskazanych działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Starostwo Powiatowe w Prudniku Gmach Główny przy ul. Kościuszki 76 jest wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Obiekt posiada windę. Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdami (pochylniami) dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Do Gmach Geodezji prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada windy, ale na poziomie parteru zamontowano dzwonek, po naciśnięciu którego pracownicy udają się do petentów w celu obsługi. Oba gmachy posiadają na poziomie parteru toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek Geodezji nie jest brany pod uwagę w niniejszym planie działania, ponieważ Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru zostanie przeniesiony do Gmachu Głównego.

W Starostwie Powiatowym w Prudniku zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczono i przeszkolono pracowników w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia odbywają się z częstotliwością co 2-3 lata. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich ratowania w inny sposób.

 

ALTERNATYWNY SPOSÓB DOSTĘPU/KONTAKTU:

  1. kontakt telefoniczny
  • Punk Obsługi Klienta – Biuro Podawcze: 77 438 17 00,
  • sekretariat: 77 438 17 17;
 
  1.  kontakt e-mailowy: lub ,
  1. kontakt korespondencyjny:

Starostwo Powiatowe w Prudniku

ul. Kościuszki 76

48-200 Prudnik

Data sporządzenia: 12.05.2020 r.

 

PDFPlan działania.pdf (2,98MB)