Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 05-01-2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022.

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r., poz.1038, 1834) oraz w związku z art. 130a ust. 6 ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 54, 720, 463, 694, 1997, 1641, 2165), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętegoz drogi na terenie Powiatu Prudnickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w kwocie brutto:

RODZAJ POJAZDU (zł) (zł)
Rower lub motorower 90 15
Motocykl 220 25
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 480 40
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 600 50
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 850 75
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1260 130
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1500 200
Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 90 15

 

§ 2. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, powstałych w razie odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, w kwocie brutto:

 

RODZAJ POJAZDU (zł)
Rower lub motorower 68
Motocykl 165
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 360
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 450
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 638
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 945
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1125
Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 68

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/288/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

DOCXUzasadnienie .docx