Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOSTĘP DO DZIENNIKA USTAW, MONITORA POLSKIEGO, MONITORA POLSKIEGO B, AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ POWIAT PRUDNICKI

DOSTĘP DO DZIENNIKA USTAW, MONITORA POLSKIEGO, MONITORA POLSKIEGO B, AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ POWIAT PRUDNICKI.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-tów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Prudniku udostęp-nia nieodpłatnie:

  1. Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Staro-stwa Powiatowego - www.powiatprudnicki.pl zakładka - „Pobierz akty prawne” oraz w formie elektronicznej - do powszechnego wglądu - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku w eKiosku (wolnostojący komputer z dostępem do Internetu znajdujący się przy wejściu w pobliżu Wydziału Komu-nikacji i Transportu).
  2. Zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - www.powiatprudnicki.pl zakładka - „Pobierz akty prawne”; do powszechnego wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku w pokoju 215 (Biuro Rady).
  3. Udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Cena arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 6/2010 Starosty Prudnickiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego - wynosi: 0,06 zł brutto za arkusz A4 kopii lub 0,07 zł brutto za arkusz A4 wydruku.

Potrzebę wydruku lub kopii należy zgłosić w pokoju 102 - sekretariat.

Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub infor-matycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego pod-miotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pobierz akty prawne

  1. Dziennik Ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl
  2. Monitor Polski - http://monitorpolski.gov.pl
  3. Zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Prudnicki (wkrótce)


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a): Bogumiła Grudzień, Stanisław Stadnicki
Data wytworzenia: 21 stycznia 2010