Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 22 grudnia 2021 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 404) w punkcie 16. (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(4):
  Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 407) w punkcie 19. (12:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Siano, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 26.11.2021 r. (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 395) (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok (druk nr 396) (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • PRZECIW (1):
  Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Prudnickim (VII)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 397) (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r. (druk nr 398) (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 399) (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 400) (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 401) (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury - ,,Laboratoria przyszłości” (druk nr 402) (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 403) (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 404) (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2022 r. (druk nr 405) (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2022 r. (druk nr 406) (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 407) (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki PKS Głubczyce za 2020 r. (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak