Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 185/654/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, zmienionej uchwałą Nr 174/615/2021 z dnia 30 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w pkt 3 dodaje się lit. i w brzmieniu:
i) Koordynator ds. Inwestycji.”; ”;

2) w § 14 dodaje się pkt 20 w brzmieniu
20) Koordynator ds. Inwestycji „KI. 3) w Szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku w Części III „Stanowiska samodzielne” dodaje się Dział 21”Koordynator ds. Inwestycji” w brzmieniu : ”;
DZIAŁ XXI.Koordynator ds. Inwestycji1) koordynacja pracy wydziałów/ referatów m.in. Wydziału Drogownictwa, Wydziału Inwestycji, Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego oraz Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w zakresie prowadzonych inwestycji, 2) koordynowanie i współrealizacja zadań związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji i remontów realizowanych ze środków własnych i obcych w zakresie: a) przygotowywania dokumentacji dla zadań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; b) prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań; c) sporządzania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych; d) sporządzania dokumentacji rozliczeniowej wykonywanych zadań; e) opracowywania dla poszczególnych inwestycji i remontów, w miarę ustalonych potrzeb: programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno – funkcjonalnych; f) wykonywania uproszczonych dokumentacji z uwzględnieniem programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno – funkcjonalnych, dla prac remontowych; g) sporządzania dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia wykonywanych zadań; h) sporządzania przedmiarów i kosztorysów na roboty budowlane prowadzone przez Wydziały; j) przygotowywania projektów umów na wykonanie dokumentacji projektowych, ekspertyz, realizację robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych; 3) koordynacja zadań związanych z wykonaniem dokumentacji, dokonywanie zgłoszeń, uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych, weryfikacji kosztów, sprawdzanie faktur za wykonane prace; 4) koordynowanie zadań związanych z realizacją robót utrzymaniowych na drogach, naliczania opłat i kar oraz utrzymaniem infrastruktury drogowej. ”;

4) Schemat struktury organizacyjnej Starostwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 185/654/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (381,76KB)

PDFZalacznik1 185/654/2021.pdf (66,63KB)