Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZMIANA TRYBU OBRADOWANIA - L Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 22 grudnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że na podstawie Art. 15 zzx  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz.12:00

w TRYBIE HYBRYDOWYM

z w o ł u j e

L SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie L sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.11.2021 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 395)
PDFdruk nr 395.pdf
DOCXdruk nr 395.docx

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok (druk nr 396)
PDFdruk nr 396.pdf
DOCXdruk nr 396.docx

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Prudnickim (VII)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 397)
PDFdruk nr 397.pdf
DOCXdruk nr 397.docx

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r. (druk nr 398)
PDFdruk nr 398.pdf
 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 399)
PDFdruk nr 399.pdf

12. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 400)
PDFdruk nr 400.pdf

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 401)
PDFdruk nr 401.pdf

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury - ,,Laboratoria przyszłości” (druk nr 402)
PDFdruk nr 402.pdf

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 403)
PDFdruk nr 403.pdf

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2022 r. (druk nr 405)
PDFdruk nr 405.pdf

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2022 r. (druk nr 406)
PDFdruk nr 406.pdf

18. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki PKS Głubczyce za 2020 r.
PDFsprawozdanie finansowe Spółki PKS Głubczyce za 2020 r..pdf

19. Wnioski i oświadczenia Radnych.

20. Zakończenie L sesji Rady Powiatu w Prudniku.