Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-12-03 Uchwała Nr 186/659/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 03-12-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala,co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2021.
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 10 grudnia 2021r. do dnia 21 grudnia 2021r.
§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan - Trybuła - Specjaliście w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu: Joachim Kosz
Członek Zarządu: Dragomir Rudy
Członek Zarządu: Alicja Zawiślak

 

UZASADNIENIE

 

PDF   Uchwała Nr 186/659/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 03-12-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (443,84KB)

DOCXUzasadnienie 186/659/2021.docx (5,77KB)

DOCXZałącznik nr 1 186/659/2021.docx (6,92KB)

DOCXInformacja o konsultacjach.docx (35,25KB)

PDFInformacje o konsultacjach społecznych.pdf (207,74KB)

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu.pdf (126,94KB)
DOCXRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu.docx (37,75KB)