Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 180/636/2021 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 29-10-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej w Powiecie Prudnickim narok 2022r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da pkt 1, 2e oraz 2ea ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w związku z § 12 ust. 3 UchwałyNr XLVII/373/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 września 2021r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej w Powiecie Prudnickim na rok 2022 oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty, na którą proponuje się udzielenia dotacji w składzie: 1) Radosław Roszkowski – Przewodniczący Komisji – Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Prudniku,
2) Janusz Siano – Wiceprzewodniczący Komisji – Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Prudniku,
3) Joachim Kosz – Członek Komisji – Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Prudniku,
4) Danuta Rajkowska – Przedstawiciel Wojewody Opolskiego – Inspektor Wojewódzkiego Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

2. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzęz dziedziny obejmującej zakres zadania. Osoby te mogą uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej z głosem doradczym oraz wydawać opinie.

§ 2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej określa Uchwała Nr XLVII/373/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 180/636/2021 ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU z dnia 29-10-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego p.pdf