Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 180/634/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29-10-2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535, 1773) oraz §8 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI/277/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.:
1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 87.600zł. Wydatki bieżące
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanieRozdział 80120.Licea ogólnokształcące
1 Wydatki bieżące o kwotę 7.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 7.000zł.

Rozdział 80140.Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
1 Wydatki bieżące o kwotę 4.600zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 4.600zł.

Rozdział 80152.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach Ii II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
1 Wydatki bieżące o kwotę 58.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 58.000zł.

Rozdział 80195.Pozostała działalność
1 Wydatki bieżące o kwotę 7.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 7.000zł. /"Termomodernizacja budynku II LO Zespołu Szkół Rolniczych"-3.500zł./

DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 Wydatki bieżące o kwotę 5.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 5.000zł.

Rozdział 85495.Pozostała działalność
1 Wydatki bieżące o kwotę 6.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 6.000zł.
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 87.600zł.Wydatki majątkowe
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanieRozdział 80195.Pozostała działalność
1 Wydatki majątkowe o kwotę 3.500zł. /"Termomodernizacja budynku II LO Zespołu Szkół Rolniczych"/ Wydatki bieżące

DZIAŁ 801.Oświata i wychowanieRozdział 80115.Technika
1 Wydatki bieżące o kwotę 19.900zł. w tym: wynagrodzenia i składki 19.900zł.

Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
1 Wydatki bieżące o kwotę 38.100zł. w tym: wynagrodzenia i składki 38.100zł.

Rozdział 80146.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 Wydatki bieżące o kwotę 7.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 7.000zł.

Rozdział 80195.Pozostała działalność
1 Wydatki bieżące o kwotę 8.100zł. w tym: wynagrodzenia i składki 8.100zł.

DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 Wydatki bieżące o kwotę 11.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 11.000zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 180/634/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29-10-2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r..pdf