Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/394/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), art. 36 ust 1-4, art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834), § 6 oraz załącznika nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r.o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Prudnickiego Pana Radosława Roszkowskiego, które obejmuje:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250,00 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 020,00 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 2 050,00 zł ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego.
§ 4. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w wysokości ustalonej w § 1 przysługuje Staroście Prudnickiemu od dnia 1 sierpnia 2021 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/394/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego.pdf