Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 174/615/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 170/592/2021 Zarzadu Powiatu w Prudniku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 7 w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
d) Wydziału Inwestycji, w którym funkcjonuje Grupa Remontowo - Budowlana. ”;


b) w § 8 ust. 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
d) Wydział Drogownictwa, w którym funkcjonuje Grupa Drogowa; ”;


c) w § 14:
1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) Wydział Inwestycji „WI”,w którym funkcjonuje Grupa Remontowo - Budowlana ”;


2 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
7a) Wydział Drogownictwa „WD”,w którym funkcjonuje Grupa Drogowa; ”;d) w Szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku wprowadza się następujące zmiany:
1 w Części I „Wydziały” wprowadza się następujące zmiany:e) Schemat struktury organizacyjnej Starostwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 października 2021 r.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 174/615/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (349,46KB)

PDFZalacznik1 174/615/2021.pdf (66,42KB)