Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-10-28 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 117, poz. 1266), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala,co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
§ 4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 28 października 2021r.do dnia 18 lispoada 2021r.
§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan - Trybuła - Specjaliście w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu: Joachim Kosz
Członek Zarządu: Dragomir Rudy
Członek Zarządu: Alicja Zawiślak

 

UZASADNIENIE

PDFRaport z konsultacji z dnia 26 listopada 2021 r..pdf (129,67KB)
 

PDF   Uchwała Nr 179/633/2021 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 27-10-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (449,60KB)

DOCXUzasadnienie 179/633/2021.docx (5,75KB)

DOCXZałącznik nr 1 179/633/2021.docx (6,80KB)

 

DOCXInformacja o konsultacjach.docx (35,22KB)
PDFInformacja o konsultacjach.pdf (233,96KB)

UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA

ZIPXUchwała.Projekt.2021-11-08.zipx (226,27KB)
PDFUchwała.Projekt.2021-11-08.pdf (284,06KB)