Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie złozenia wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży klasztorów o.o. Bonifratrów w Prudniku

Strona archiwalna

 

 

 
Prudnik, 2009-07-31
AB.II.7351-4-127/09
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor: PTK Centertel sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Inwestycja: rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej „5193 Prudnik” na wieży klasztoru o.o. Bonifratrów w Prudniku przy ul. Piastowskiej 8, na działce o nr ew. 1092/91 k.m.10
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją.
 

 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prudnik, 2009-07-31
 
AB.II.7351-4-127/09
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art.61 § 4 kpa zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2009 r. zostało wszczęte na żądanie PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa; postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej „5193 Prudnik” na wieży klasztoru o.o. Bonifratrów w Prudniku przy ul. Piastowskiej 8, na działce o nr ew. 1092/91 k.m.10.
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z art. 28 ust.2 Prawa budowlanego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania wniosków dowodowych w postępowaniu administracyjnym.
W związku z tym, w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z przedłożonymi dokumentami w tutejszym Starostwie (pok. 205) oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
 
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 
 
 
 
 
Otrzymują (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
  1. Jarosław Dziekoński „Solver” Sp. Jawna, ul. Bałtycka 8, 44-100 Głiwice – jako pełnomocnik PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
  2. Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
  3. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik
  4. Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik
  5. Dom Zakonny OO Bonifratrów, ul. Piastowska 8, 48-200 Prudnik
  6. Administracja Budowlana a/a
  7. Strony postępowania według odrębnego wykazu 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-07-31