Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie złożenia wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji dotyczącej budowy stacji remontowej środków transportu w Rudziczce, gm. Prudnik

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-07-31
AB.II.7351-4-131/09
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
 

            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:

Inwestor: Monika i Krzysztof Solarz, ul. Smolki 2/1, 48-200 Prudnik 

Inwestycja: budowa stacji stacji remontowej środków transportu, trzystanowiskowej, w tym jedno stanowisko do lakierowania części samochodów w Rudziczce gm. Prudnik, na działkach o numerze ewidencji gruntów 606/3, k.m. 2.

          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

  
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
  
 
 
 
 
 
 

 

  
Prudnik, 2009-07-31
AB.II.7351-4-131/09
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art.61 § 4 kpa zawiadamiam, że w dniu  14 lipca 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Państwa Moniki i Krzysztofa Solarz, zam. ul. Smolki 2/1, 48-200 Prudnik, postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowę zbiornika na ścieki bytowe oraz budowę stacji remontowej środków transportu, trzystanowiskowej, w tym jedno stanowisko do lakierowania części samochodów, budowę zbiornika na ścieki bytowe, w Rudziczce gm. Prudnik, na działkach o numerze ewidencji gruntów 606/1; 606/3 k.m.2.

W związku z tym, w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z przedłożonymi dokumentami w tutejszym Starostwie (pok. 205) oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

  

Otrzymują (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
 
1.      Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
2.      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-086 Opole
3.      Marcin Piotrowski, Rudziczka 137, 48-200 Prudnik
4.      Elżbieta i Dariusz Nowak, ul. Nyska 27, 48-325 Ścinawa Nyska
5.      Monika i Krzysztof Solarz, ul. Smolki 2/1, 48-200 Prudnik
6.      Administracja Budowlana a/a.

 

 
  

 

 
 
 
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-07-31