Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi- ulicy Czartoryskiego, Sowińskiego i Wróblewskiego w Prudniku

Strona archiwalna

 

Prudnik, 04-05-2009r.
AB.II. 7351-4-44/09
 
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 
Zgodnie z art.49 kpa zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2009 r. została wydana Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 122 z dnia 30 kwietnia 2009r.  dla Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3 , 48-200 Prudnik   ; na budowę drogi- ulicy Czartoryskiego , Sowińskiego i Wróblewskiego - obiekt budowlany kategorii XXV , w Prudniku gm. Prudnik , na działkach o nr ew. 2219/12 ; 2219/11 ; 2223/1 ; 2208 ; 2219/34 ; 2219/23 ; 2219/18 ; 2235; 2211 k.m.19 1669/41 k.m.2
 
Informuję osoby , którym przysługuje status strony , o uprawnieniach wynikających z art. 28 ust.2 Prawa budowlanego , polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Prudnickiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia .
 
Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. Oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , cyt. „Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, …..”

 

 

Prudnik, 2009-04-30.
Nr AB.II.7351-4-44/09
DECYZJA NR  122
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po  rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę  z dnia 20 marca 2009r,
 
zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowę
 
dla Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3 , 48-200 Prudnik   , na budowę drogi - ulicy Czartoryskiego , Sowińskiego i Wróblewskiego  - obiekt budowlany kategorii XXV  w Prudniku gm. Prudnik , na działkach o nr ew. 2219/12 ; 2219/11 ; 2223/1 ; 2208 ; 2219/34 ; 2219/23 ; 2219/18 ; 2235; 2211 k.m.19 1669/41 k.m.2 według projektu sporządzonego przez:
  • mgr inż. Arkadiusza Żurakowskiego – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcje budowlane w zakresie specjalności drogowej nr 36/01/Op wpisanego na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa OPL/BO/0622/01,
  • inż. Zdzisława Czuczwarę posiadającego stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 6/89/Op w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji gazowych , wpisanego na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem OPL/IS/1208/2001
  • Egona Kocura – posiadającego stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 175/80/Op w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wpisanego na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem OPL/IE/0372/2001
 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42. ust. 2 i 3 ustawy– Prawo budowlane:
1)      szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a)      zgodnie z niniejszą decyzją, zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi i mienia i uzgodnieniami.
2)      Inwestor jest zobowiązany:
1)      zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
3) kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości wymienione w sentencji decyzji.
Uzasadnienie
Inwestycja jest zgodna z Planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik . W zakresie ochrony środowiska Burmistrz Prudnika decyzją nr GK.II.7624/DŚ-14/9/08/09 z dnia
03-02-2009r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia . Dokumentacja została uzgodniona przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – opinia nr 3103-1/2009 . W trakcie postępowania nie wniesiono uwag i zastrzeżeń . Decyzja uwzględnia w całości żądania Inwestora, który spełnia wymagania określone w art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego i dlatego zgodnie z art. 107 kpa odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 
 
 
 
Pouczenie
1.       Inwestor zobowiązany jest zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie:
  1. oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy – Prawo Budowlane .
  2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy – Prawo Budowlane .
  3. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu , o którym mowa w art. 42 ust2 pkt2 ustawy Prawo Budowlane .
2.       Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3.       W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane , do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy , jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 
Załącznik:
Nr1. - Opieczętowany projekt budowlany „Budowa ulicy Czartoryskiego , Sowińskiego
i Wróblewskiego w Prudniku.”
 
Otrzymują (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1.      Gmina Prudnik , ul. Kościuszki 3 , 48-200 Prudnik + zał. Nr 1 - 2 egz.
2.      Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa poprzez ogłoszenie – wg odrębnego zał.
 
Do wiadomości (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1.      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim wm. + zał. Nr 1 - 1 egz.
2.      Burmistrz Prudnika , ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik 
3.      Administracja Budowlana a./a.
 
 
RSC

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-05-04