Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-01 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Prudnickiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania sportu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr XXXIII/266/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/279/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XLI/326/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,zmienionej uchwałą Nr XLIV/348/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 16.400,00 zł.
§ 4. Ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Radosław Roszkowski
Członkowie: Janusz Siano
  Joachim Kosz
  Dragomir Rudy
  Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 162/550/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku.pdf (426,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 162/550/2021.docx (15,43KB)

PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf (115,39KB)
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego.docx (29,41KB)