Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o Powiecie Prudnickim i zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Prudniku

Powiat Prudnicki jest położony w południowej części województwa opolskiego, stanowi lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców 4 gmin; Prudnik, Głogówek, Biała i Lubrza.

Organami powiatu są:

 1. Rada powiatu – organ stanowiący i kontrolny powiatu. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Przewodniczący Rady organizuje pracę rady. Przewodniczącym Rady jest Pan Józef Janeczko.
 2. Zarząd Powiatu – organ wykonawczy powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzi Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i 3 członków.

Starostwo Powiatowe w Prudniku jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu.

Starosta Prudnicki kieruje pracą Starostwa Powiatowego przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz pracowników starostwa.

Starostą Prudnickim jest Pan Radosław Roszkowski.

Starostwo Powiatowe w Prudniku ma swoją główną siedzibę przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku.

Zadania Starostwa Powiatowego w Prudniku:

Starostwo realizuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. Administracji budowlanej, w tym między innymi:
  1. wydajemy decyzję o pozwoleniu na budowę;
  2. przyjmujemy zgłoszenia o zamiarze budowy, wykonania robót budowlanych oraz zmiany użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 2. Zarządzania drogami powiatowymi i organizacji transportu publicznego, w tym między innymi:
  1. budujemy i remontujemy drogi;
  2. wydajemy pozwolenia na zajęcie pasa drogowego;
  3. dbamy o pasy zieleni przy drogach;
  4. organizujemy powiatowe przewozy pasażerskie
   w transporcie drogowym autobusowym na terenie powiatu prudnickiego;
 3. Edukacji, w tym między innymi:
  1. prowadzimy szkoły i placówki oświatowe;
  2. zapewniamy odpowiednie warunki kształcenia w szkołach średnich i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym;
 4. Geodezji, kartografii i katastru, w tym między innymi:
  1. prowadzimy ewidencję gruntów i budynków na terenie powiatu;
  2. wydajemy wypisy i wyrysy z bazy danych ewidencji gruntów
   i budynków;
 5. Gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Prudnickiego i nieruchomościami Skarbu Państwa;
 6. Komunikacji i transportu, w tym między innymi:
  1. rejestrujemy pojazdy, wydajemy dowody i tablice rejestracyjne oraz karty pojazdu;
  2. wydajemy uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy);
  3. usuwamy pojazdy z drogi;
  4. kontrolujemy stacje diagnostyczne;
  5. prowadzimy rejestr instruktorów nauki jazdy i kontrolujemy ośrodki szkolenia kierowców;
  6. wydajemy zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 7. Ochrony środowiska, w tym między innymi:
  1. wydajemy pozwolenia na korzystanie ze środowiska; wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów;
  2. wydajemy pozwolenia wodnoprawne i karty wędkarskie;
  3. rejestrujemy jachty;
  4. nadzorujemy gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa;
  5. udzielamy koncesji na wydobywanie kopalin;
  6. rejestrujemy zwierzęta objęte ochroną;
 8. Zarzadzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 9. Obronności;
 10. Promocji i ochrony zdrowia;
 11. Kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 12. Nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz prowadzeniem rejestru stowarzyszeń i fundacji;
 13. Wydawania decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok
  i szczątków ludzkich z zagranicy;
 14. Prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych;
 15. Ochrony praw Konsumenta;
 16. Wypłaty środków w zakresie pomocy finansowej udzielonej repatriantowi;
 17. Wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka.

Pozostałe zadania Powiatu Prudnickiego realizowane są przy pomocy Jednostek Organizacyjnych:

 1. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku;
 2. Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich;
 3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku;
 5. Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku;
 6. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku;
 7. Zespołu opieki Zdrowotnej w Białej;
 8. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku;
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku;
 10. Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku;
 11. Zespołu Szkół w Głogówku.

Dane kontaktowe Starostwa Powiatowego w Prudniku:

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

tel. 774381700, fax 774381701

e-mali:

Godziny pracy Starostwa Powiatowego:

Poniedziałek: 7.30 – 16.30

Wtorek – Czwartek: 7.30 – 15.30

Piątek: 7.30 – 14.30

Na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku www.bip.powiatprudnicki.pl znajduje się szczegółowa lista zadań wszystkich wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk oraz inne niezbędne klientowi informacje dotyczące urzędu.

 

 

Materiały

DOCXetr-informacja-o-powiecie-prudnickim-i-zakresie-dzialalnosci-starostwa-powiatowego-w-prudniku-w-tekscie-latwym-do-czytania (17).docx (18,18KB) (rozmiar: 0.03MB)
PDFetr-informacja-o-powiecie-prudnickim-i-zakresie-dzialalnosci-starostwa-powiatowego-w-prudniku-w-tekscie-latwym-do-czytania (17).pdf (110,04KB) (rozmiar: 0.12MB)
DOCXInformacja o Powiecie Prudnickim i zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Prudniku tekst odczytywalny maszynowo.docx (18,33KB) (rozmiar: 18.3 KB)