Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-15 Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania p.n.: ,,Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku"

Projekt pn. Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dla zadnia p.n.:

 Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania p.n.:

„Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku”

     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż  130 000 zł netto

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

     zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1. Zamawiający:

Powiat Prudnicki z siedzibą

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

ul. Kościuszki 76,  48-200 Prudnik

tel.  077  4381700, fax. 077 4381701

adres strony internetowej: www.powiatprudnicki.pl

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

 

2. Nazwa przedmiot zamówienia:

  Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania p.n.:

 „Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku”

2.1. Opis przedmiotu zamówienia

 Nadzór inwestorski wielobranżowy obejmujący branże:

  - budowlana w specjalności architektonicznej,

  - budowlana w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

  - instalacyjna  w specjalności  elektrycznej.

Zakres prac i robót objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej.

 

II.Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
        w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, spełniającego
        w całości funkcję ochronną, edukacyjną, użytkową i rekreacyjno – wypoczynkową dla 

    m. in. dla grup szkolnych, a także seniorów i osób niepełnosprawnych, poprzez  

    wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Szczególną rolę, ze względu na swoje położenie 

    przy Prudnickim Centrum Medycznym, park ma pełnić w odniesieniu do rekonwalescencji 

    pacjentów, samopoczucia członków ich rodzin oraz pracowników placówek leczniczych,   

    a w szczególności:

 

  • wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, normowymi, technicznymi, bhp oraz p.poż., w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących powstanie na terenie przyszpitalnego parku - obszaru ochrony różnorodności biologicznej, poprzez rewitalizację części terenu działki nr 2601/127 k.m. 12, obręb Prudnik, na którym dominuje nieuporządkowany teren zieleni bez wytyczonych ciągów pieszych o pow. 7903,00 m2,
  • uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i materiałów niezbędnych do zgłoszenia w/w zadania wraz ze zgłoszeniem w imieniu Zamawiającego robót we właściwym organie pozwalającym na ich realizację (z odpowiednim wynikającym z przepisów budowlanych wyprzedzeniem) oraz przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
  • dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia dodatkowego wchodzących w skład zagospodarowania terenu,
  • wykonanie i zainstalowanie tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z terenu oraz zamontowanie tablic informacyjnych dotyczących żyjących gatunków roślin oraz zwierząt,
  • wydzielenie pomników przyrody poprzez wykonanie ogrodzeń drewnianych i uzupełnienie terenu wokoło korą drzewną,
  • wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego i wycinka drzew,
  • wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu parku,
  • wykonanie ścieżek pieszych o nawierzchni żwirowo – gliniastej, skalniaków, skwerów oraz ogrodu terapeutycznego,
  • zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej,

               j)  w razie konieczności – zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie   

                   badań archeologicznych,

           k)  w razie konieczności – zapewnienie nadzoru Konserwatora zabytków w zakresie 

                 wynikającym ze szczegółowych dot. obiektów będących w rejestrze zabytków,

           l)  w razie konieczności – zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie 

               wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych 

               uwarunkowaniach,

           ł)   sprawowanie nadzoru autorskiego,

         m)   sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

          n)  przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

               zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy, oraz wszelkie inne 

               prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji projektowej 

               opracowanej przez Wykonawcę.  

          o)  przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania.

 

Ponadto zakres prac i robót obejmuje:

- Organizację i zagospodarowanie placu budowy,

- Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego 

  ceny jednostkowe,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach obejmującej: 

  certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do 

  stosowania materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, wykonanie mapy powykonawczej   
      z inwentaryzacją  wybudowanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozliczenie 

  rzeczowo – finansowe zrealizowanego zadania w formie kosztorysu powykonawczego    
      w zgodności z harmonogramem  rzeczowo - finansowym,

- Wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce 

   składowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- Wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do odzyskania na miejsce 

   składowania wskazane przez zamawiającego,

- Wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej 

   realizacji  przedmiotu zamówienia.

 

2.2. Kod CPV: 71247000 – 1    Nadzór nad robotami budowlanymi

 

3. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

3.1. Termin wykonania zamówienia do 30 września 2021 r.

3.2. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi

   w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej   

   faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał 

    swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami:

       (jednocześnie jedna z tych osób będzie koordynatorem prac całego zespołu inspektorów 

       nadzoru)

1) Inspektor nadzoru w specjalności  architektonicznej :

   - uprawnienia budowlane architektoniczne do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej IIB.

2) Inspektor nadzoru w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej :

   - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej IIB.

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacji elektrycznej:

   - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi posiadającego uprawnienia 

    w zakresie instalacji elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie   o przynależności do właściwej  IIB.

5. Sposób komunikacji:

5.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów i udzielania informacji jest: Ewald Stawicki

       tel. 77 438 17 50, e-mail: ,

       5.2 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (PFU Program 

             Funkcjonalno - Użytkowy) można znaleść na stronie www.bip.powiatprudnicki.pl    

             w zakładce „Przetargi – aktualne przetargi” → podstrona 2020-12-14 „Ochrona 

             różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy 

             Zespole Szkół w Głogówku”

 

6. Udzielanie wyjaśnień:

  6.1. Wykonawcy mogą do końca połowy upływu wyznaczonego terminu składania ofert,

       złożyć pytania do treści niniejszego zaproszenia  na adres e-mail  

       , po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku 

       udzielenia wyjaśnień na postawione pytania.

       Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed

       upływem terminu składania ofert, które przekazuje wykonawcom.

  6.2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmienić treść zaproszenia, nie

       później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści 

       zaproszenia zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom.

 

7.   Opis sposobu przygotowania oferty:

  7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  7.2.  Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie

          dopuszcza składania ofert częściowych.

  7.3.  Ofertę   należy  sporządzić  w  języku  polskim (czytelną  i  trwałą techniką).

  7.4.  Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Oferty”

  7.5.  Wraz z ofertą należy złożyć:

         1) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność

           z oryginałem przez osobę prawnie reprezentującą wykonawcę lub  przez notariusza) 

           o ile  prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów(np.z KRS,CEIDG),

           2) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane do projektowania  

               w specjalności architektonicznej i kierowania robotami w pozostałych 

               w specjalnościach wymienionych w pkt 4.2 do 4.4, potwierdzające posiadanie 

               potencjału kadrowego Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia.

   7.6. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

          z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie 

          właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez 

          upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

  8.  Miejsce oraz termin składania ofert:

    8.1.    Oferty należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki  

           76, 48-200 Prudnik: w formie pisemnej umieszczając ją w zamkniętym opakowaniu,

           w terminie do 22 lutego 2021 r. do godziny 1200 , pokoju nr 102 (sekretariat), 

           Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem  Wykonawcy,

           zaadresowane następująco:

 

Powiat Prudnicki

48-200 Prudnik, ul Kościuszki 76

          

 Oferta na:

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania p.n.:

„Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku”

             „Nie otwierać przed dniem 22.02.2021 r. godz. 1215

 

8.2.  Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie określonym w pkt 8.1., nie będą podlegały

         badaniu i ocenie przez Zamawiającego.

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  9.1. Cena oferty  jest to łączna cena, żądana przez wykonawcę obejmująca wszystkie   

          koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

   9.2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

          dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty brutto podana 

          cyfrowo przez Wykonawcę jest  właściwą ceną oferty i ma pierwszeństwo nad ceną 

          podaną słownie.

10. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

  10.1.Kryteria wyboru i sposobu oceny ofert:

          - najniższej ceny.

 

 10.2. Wybór najkorzystniejszej oferty:

  10.2.1. Zamawiający może żądać od  wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

             Złożonych ofert.

  10.2.2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki

              rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  

              i zawiadamia o tym niezwłocznie wykonawcę .

10.2.3. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia lub posiada błąd   

           w obliczeniu ceny oferty, który nie stanowi oczywistej omyłki rachunkowej   

            i zawiadamia o tym niezwłocznie wykonawcę .

10.2.4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie

            postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz uzyska najwyższą łączną ilość 

             punktów.

 

11. Unieważnienie postępowania:

 

  11.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia

           publicznego w następujących przypadkach:

        1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

        2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

            przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

        3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanie lub 

           wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

12.1.Zamawiający informację o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierającą nazwę,

         siedzibę i adres Wykonawcy oraz cenę i punktację przyznaną w danym kryterium którego

         ofertę wybrano: 

        -  zamieści na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego

        ( www.bip.powiatprudnicki.pl ) lub,

        - pisemnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

         1) w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawca

              zobowiązany jest do zawarcia umowy  lub potwierdzenia przyjęcia do realizacji

              zlecenia, na warunkach określonych w zaproszeniu i złożonej oferty,

          2) niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu o którym mowa powyżej, będzie przyjęte

              za odmowę podpisania umowy. 

13. Ochrona danych osobowych:

13.1.    Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik.

13.2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail:  

13.3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

13.4.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.

13.5.    Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

 

 

 

 

13.6.    Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy                     a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty     i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

13.7.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13.8.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

 

 

---------------------------------

(podpis kierownika zamawiającego)

 

Załączniki:

1. Formularz „Oferty”

2. Umowa - wzór

 

PDFInformacja o wyborze Nadzór inwest. PCM park(25.02.21).pdf
 

PDFProjekt umowy - niepodpisany.pdf
PDFFormularz oferty.pdf

PDFProjekt umowy.pdf
PDFZaproszenie do złożenia ofety cenowej.pdf