Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-07 Uchwała Nr 135/470/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr XXXIII/266/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/279/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawąo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) turystyki i krajoznawstwa;
4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r. poz. 295 z późn, zm.);
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 60.000,00 zł.
§ 4. Ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Radosław Roszkowski
Członkowie: Janusz Siano
  Joachim Kosz
  Dragomir Rudy
  Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 135/470/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku.pdf (454,60KB)

DOCXZałącznik nr 1 135/470/2021.docx (16,96KB)

PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf (115,39KB)
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego.docx (29,30KB)