Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-12 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2020 poz. 920) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr XXX/266/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r., Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej. 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 125/436/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12-11-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku.pdf (282,49KB)

DOCXZałącznik nr 1 125/436/2020.docx (10,46KB)