Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2019


PDFZarządzenie nr 1-2019 z dnia 03.01.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji transportu zbiorowego na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFZarządzenie nr 2-2019 z dnia 09.01.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji , siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 2a-2019r. z dnia 04.01.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 3-2019 z dnia 17.01.2019r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Prudnickim.pdf
PDFZarządzenie nr 4-2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2019r.pdf
PDFZarządzenie nr 5-2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2019r.pdf
PDFZarządzenie nr 6-2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr 7-2019 z dnia 31.01.2019r. zmienijące zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 8-2019 z dnia 14.02.2019r. w sprawie instrukcji przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.pdf
PDFZarządzenie nr 9-2019 z dnia 14.02.2019r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności terapii zajęciowej.pdf
PDFZarządzenie nr 10-2019 z dnia 14.02.2019r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019r.pdf
PDFZarządzenie nr 11-2019 z dnia 15.02.2019r. zmieniające Zarz. Nr. 5-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 19.01.2017r. w sprawie powołania PSR ds.Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim zmienione zarządzeniem Nr 32-2017 Starosty.pdf
PDFZarządzenie nr 12-2019 z dnia 14.02.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 13-2019 z dnia 14.02.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 14-2019 z dnia 14.02.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 15-2019 z dnia 21.02.2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w 2019r.pdf
PDFZarządzenie nr 15a-2019 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez wydziały , referaty i wolne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 16-2019 z dnia 27.02.2019r. w sprawie Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa części budynku PCPR w Prudniku na mieszkanie chronione wraz ze zmianą(...).pdf
PDFZarządzenie nr 17-2019 z dnia 08.03.2019r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.pdf
PDFZarządzenie nr 18-2019 z dnia 08.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 19-2019r z dnia 08.03.2019r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 20-2019 z dnia 12.03.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji , siedziby oraz trybu pracy PCZK w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 21-2019 z dnia 14.03.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działańw zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Starostwie.pdf
PDFZarządzenie nr 22-2019 z dnia 18.03.2019r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia oceny stanu , ustalenia sposobu zagospodarowania i likwidacji majątku starostwa.pdf
PDFZarządzenie nr 23-2019 z dnia 20.03.2019r. zmieniające Zarządzanie nr 101-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 30.12.2016r. w sprawie Zasad ( polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 24-2019 z dnia 20.03.2019r. zmieniające Zarządzanie w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 25-2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 26-2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 27-2019 z dnia 26.03.2019r. zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf
PDFZarządzenie nr 27a-2019 z dnia 15.04.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 28-2019 z dnia 15.04.2019r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowymi systemu cyberbezpieczeństwa.pdf
PDFZarządzenie nr 28-2019 z dnia 28.03.2019r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego określonego w przepisach ustawy z dnia 29.01.2004r..pdf
PDFZarządzenie nr 29-2019 z dnia 15.04.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n.Przebudowa inatalacji elektrycznej wraz z zasilaniem , instalacji IT oraz rozbudowa i przebudowa instalacji.pdf
PDFZarządzenie nr 29-2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.pdf
PDFZarządzenie nr 30-2019 z dnia 18.04.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Kapituły Róży Pogranicza.pdf
PDFZarządzenie nr 31-2019 z dnia 18.04.2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Starosty Prudnickiego nr 24-2019r. z dn. 20.03.2019r..pdf
PDFZarządzenie nr 31a-2019 z dnia 16.04.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 32-2019 z dnia 18.04.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDFZarządzenie nr 32a-2019 z dnia 10.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 33-2019 z dnia 10.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 34-2019 z dnia 06.05.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora powiatowego w zakresie przygotowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.pdf
PDFZarządzenie nr 36-2019 z dnia 06.05.2019r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 o relacji Trzebina - Krzyżkowice -Granica Państwa(...).pdf
PDFZarządzenie nr 38-2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie organizacji systemu Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.pdf
PDFZarządzenie nr 39-2019 z dnia 03.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania pomiaru stanu trzeźwości pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

Zarządzenie nr 42-2019 z dnia 18.06.2019r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku


PDFZarządzenie nr 43-2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 44-2019 z dnia 10.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 45-2019 z dnia 01.07.2019r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wznoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w I turze 2019r..pdf
PDFZarządzenie nr 46-2019 z dnia 02.07.2019r. w sprawie wyłączenia stref obsługi i dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 76 oraz Wydziału Geodezji(...).pdf
PDFZarządzenie nr 47-2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1-2019 z dnia 15.02.2019r. dot. ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez wydziały, referaty i wolne stanowiska pracy Starostwa.pdf
PDFZarządzenie nr 48-2019 z dnia 03.07.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 49-2019 z dnia 03.07.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 50-2019 z dnia 03.07.2019r. w sprawie komsji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 51-2019 z dnia 11.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 52-2019 z dnia 16.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia oceny stanu , ustalenia sposobu zagospodarowania(...).pdf
PDFZarządzenie nr 53-2019 z dnia 16.07.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 54-2019 z dnia 16.07.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 55-2019 z dnia 16.07.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 56-2019 z dnia 29.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 57-2019 z dnia 29.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf

PDFZarządzenie nr 58-2019 z dnia 29.07.2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pn. Piast-19.pdf

PDFZarządzenie nr 59-2019 z dnia 29.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Starosty Prudnickiego.pdf
PDFZarządzenie nr 60-2019 z dnia 05.08.2019r. zmieniające Zarządzanie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 61-2019 z dnia 07.08.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy.pdf
PDFZarządzenie nr 62-2019 z dnia 07.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 63-2019 z dnia 07.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 64-2019 z dnia 07.08.2019r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 65-2019 z dnia 13.08.2019r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 66-2019 z dnia 19.08.2019r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 67-2019 z dnia 19.08.2019r. w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 68-2019 z dnia 12.08.2019r. w spr. zmiany Zarządz. nr 17-2018 z dnia 09.02.2018r. dot. powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Starostwa.pdf
PDFZarządzenie nr 69-2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 70-2019 z dnia 28.08.2019r. zmieniające zarządzanie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 72-2019 z dnia 19.09.2019r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr. 1206o relacji Biała - Sowin na odcinku od km 0+000.(..).pdf
PDFZarządzenie nr 73-2019 z dnia 19.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 74-2019 z dnia 08.10.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf
PDFZarządzenie nr 75-2019 z dnia 08.10.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji publicznej oraz wprowadzenia regulaminu funkcjonowania strony Biuletynu Informacji w Starostwie.pdf
PDFZarządzenie nr 76-2019 z dnia 30.09.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez wydziały , referaty i samodzielne stanowiska pracy Starostwa.pdf
PDFZarządzenie nr 77-2019 z dnia 30.09.2019r. zmieniające Zarządzenie nr 100-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 30.12.2016r..pdf
PDFZarządzenie nr 78-2019 z dnia 17.10.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 79-2019 z dnia 17.10.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 80-2019 z dnia 17.10.2019r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 81-2019 z dnia 23.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej .pdf.pdf
PDFZarządzenie nr 82-2019 z dnia 30.10.2019r. zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz wprowadzenia regulaminu funkcjonowania strony Biuletynu Informacji w Starostwie .PDF.pdf
PDFZarządzenie nr 83-2019 z dnia 04.11.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 84-2019 z dnia 04.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 85-2019 z dnia 04.11.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 86-2019 z dnia 14.11.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 87-2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i petycji.pdf
PDFZarządzenie nr 88-2019 z dnia 26.11.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf
PDFZarządzenie nr 89-2019 z dnia 06.12.2019r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 90-2019 z dnia 10.12.2019r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku.pdf
PDFZarządzenie nr 91-2019 z dnia 10.12.2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 92-2019 z dnia 11.12.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206.pdf
PDFZarządzenie nr 93-2019 z dnia 12.12.2019r. zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 94-2019r. z dnia 16.12.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf
PDFZarządzenie nr 95-2019 z dnia 16.12.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf
PDFZarządzenie nr 96-2019 z dnia 16.12.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf
PDFZarządzenie nr 97-2019 z dnia 16.12.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFZarządzenie nr 98-2019 z dnia 17.12.2019r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w II turze 2019r.pdf
PDFZarządzenie nr 99-2019 z dnia 31.12.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr 100-2019 z dnia 31.12.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf