Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-09-08 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 

Na podstawie art. 4 pkt 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art.5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. 1057) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W Programie współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/142/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/166/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz uchwałą Nr XXVI/220/2020 z dnia 29 maja 2020 r. § 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Na realizację Programu planuje się ogółem kwotę 296.719,00 zł. ujętą w projekcie budżetu na rok 2020 z przeznaczeniem na priorytetowe zadania: 1) kultura, sztuk , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 16.000,00 zł, 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 20.000,00 zł, 3) turystyka i krajoznawstwo – 4.000,00zł, 4) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z 2019 poz. 492, 730, 2219) – 3.000,00 zł, 5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci – 249.719,00 zł, 6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – 0,00 zł, 7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 4.000,00 zł, 8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 0,00 zł, 9) inicjatywa lokalna – 0,00 zł ”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXUzasadnienie.docx (11,85KB)
 

PDFInformacja o konsultacjach społecznych.pdf (181,19KB)

 

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały..pdf (209,89KB)