Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czupkiewicz Mirosław

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Radnego Powiatu

Prudnik, 2020-03-18

                                                                                               

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany,  Mirosław Marek Czupkiewicz

Urodzony,  25 kwietnia 1957r. w Prudniku

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-200 Prudnik ul. Piastowska nr 42 - Prezes Zarządu

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym: 15 784,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) - małżeńska wspólność majątkowa

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.000 Euromałżeńska wspólność majątkowa

– papiery wartościowe: nie dotyczy

 na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 61,40 m2, o wartości: 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) , tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: 

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych  z udziałem powiatowych osób prawych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje  w spółkach handlowych  z udziałem powiatowych osób prawych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

Lokal mieszkalny o pow. 61,40 m2 Mirosław Czupkiewicz nabył jako jego najemca od Gminy Prudnik w drodze bezprzetargowej w dniu 08 października 1998r.

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

– osobiście: nie dotyczy

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Prudnickie TBS Sp. z o.o.  z siedzibą w Prudniku ul. Mickiewicza 7

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): 08 listopada 2000r.

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem  dochód w wysokości: brutto 117.645,92 zł ( sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 92/100 )

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

dieta Radnego Rady Powiatu w Prudniku w wysokości 10.810,80  zł (dziesięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 80/100 )

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): 

nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Prudnik 2020-03-18

PDFCzupkiewicz Mirosław.pdf (3,43MB)