Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (zamieszczone dokumenty w postaci skanu, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej),
 • część opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • treści archiwalne nie wykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kolbiarz, m.kolbiarz@powiatprudnicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774381711. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-04-07.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-10-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
Tel.: 77 438 17 00
Faks: 77 438 17 01
E-mail:
Strona internetowa: www.powiatprudnicki.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.powiatprudnicki.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Gmach Główny – Budynek przy ul. Kościuszki

Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdami (pochylniami) dla osób z niepełnosprawnością. Obiekt posiada windę oraz miejsce parkingowe przy wejściu od strony Zespołu Szkół Rolniczych. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby z niepełnosprawnościami do konkretnego wydziału, referatu lub stanowiska pracy.

Każdy pracownik ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy ul. Parkowej 10

W budynku mieści się Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek nie posiada windy, ale na poziomie parteru zamontowany jest dzwonek, po naciśnięciu którego pracownicy schodzą na parter w celu obsługi klienta.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Planowane jest w roku 2021 przeniesienie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru do Gmachu Głównego Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1824) zapewniamy wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego. Usługa realizowana jest na wniosek, który musi zostać przekazany do Starostwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres e-mail na adres:
 • faxem na nr 77 4381701,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76,
  48-200 Prudnik (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd),
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 774381700 lub 774381711,
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Załatwianie Sprawy przy pomocy osoby przybranej

W kontakcie ze Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc
w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 01.09.2021 r.