Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-04-07.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-10-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (zamieszczone dokumenty w postaci skanu, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej),
 • część opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • treści archiwalne nie wykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Ewelina Wojciechowska, e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774381709. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-200 Prudnik, Kościuszki 76
Tel.: +48774381700
Faks: +48774381701
E-mail:
Strona internetowa: www.powiatprudnicki.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdami (pochylniami) dla osób z niepełnosprawnością (wejście główne oraz boczne od strony Zespołu Szkół Rolniczych);
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przy wejściu bocznym do budynku. Wjechać na parking można od strony Zespołu Szkól Rolniczych;
 • Na teren Starostwa prowadzą również schody oraz podjazd (pochylnia) bezpośrednio od ul. Kościuszki;
 • Obiekt posiada windę. Aby skorzystać z windy należy udać się do wejścia bocznego od strony Zespołu Szkól Rolniczych. W windzie zamontowane są poręcze, ekran z wyświetlanym aktualnie numerem piętra, sygnalizacja dźwiękowa oraz oznakowanie przycisków w alfabecie Braille'a;
 • Drzwi wejściowe główne otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście i wyjście z budynku;
 • Na parterze budynku (wejście główne) znajduje się:
  • Punkt Obsługi Klienta;
  • Kasa;
  • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru;
  • Wydział Komunikacji i Transportu - wyposażony w system obsługujący kolejkę. Urządzenie „Kiosk” umożliwia osobie poruszającej się na wózku swobodny dostęp do wyboru tematu obsługi oraz pobrania numeru. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo oraz wyświetlane są na monitorach. Wysokość blatów przy stanowiskach obsługi jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku;
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w stanowisko do przewijania niemowląt
 • Na pierwszym piętrze znajduje się Sekretariat Starosty Prudnickiego i Wicestarosty;
 • Na drugim piętrze znajduje się:
  • Wydział Administracji Budowlanej;
  • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • Na parterze budynku znajdują się plany tyflograficzne rzutów parteru (jeden przy wejściu głównym oraz jeden przy wejściu bocznym).
 • W budynku na parterze dostępne są 4 przenośne pętle indukcyjne (w Punkcie Obsługi Klienta, w kasie oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu);
 • W budynku zostały zamontowane krzesła ewakuacyjne umożliwiające transport ludzi z budynku osób ze szczególnymi potrzebami w chwili zagrożenia lub gdy nie można korzystać z windy, np. w czasie pożaru. Jedno krzesło znajduje się na III piętrze klatki schodowej, natomiast drugie jest na korytarzu II piętra na przeciwko pokoju nr 212.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1824) zapewniamy wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego. Usługa realizowana jest na wniosek, który musi zostać przekazany do Starostwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres e-mail na adres:
 • faxem na nr 77 4381701,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76,
  48-200 Prudnik (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd),
 • lub dostarczony osobiście do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Załatwianie Sprawy przy pomocy osoby przybranej

W kontakcie ze Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc
w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.