Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy w szczególności:

GOSPODARKA ODPADAMI
1) wydawanie lub odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstałych w związku z eksploatacją instalacji,
2) wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów,
3) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
4) prowadzenie rejestru przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na i zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
5) cofanie w drodze decyzji bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem.

GOSPODARKA WODNA
1) ustalanie linii brzegowej wód nie będących wodami wewnętrznymi, wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi,
2) wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia stref ochronnych urządzeń pomiarowych,
3) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z terenów przeciwpowodziowych oraz z ustalonych stref ochronnych urządzeń pomiarowych,
4) ustalanie osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami spółki wodnej wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej w przypadku jeżeli odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
5) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
6) cofanie, stwierdzenie wygaśnięcia i ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych,
7) wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
8) ustalanie decyzją wysokości odszkodowania będącego przedmiotem wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
10) ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
11) ustalanie w drodze decyzji podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją wód,
12) wydawanie decyzji ustalających zakres i termin wykonywania obowiązków utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
13) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej z możliwością unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań oraz wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności,
14) ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb pomiarowych,
15) wydawanie decyzji legalizujących urządzenia wodne,
16) rozgraniczanie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego,
17) przyjmowanie zgłoszenia zadań nie wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA
1) przygotowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportów z ich wykonania,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
4) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,
5) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,
6) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko,
7) wydawanie pozwoleń zintegrowanych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na emitowanie hałasu do środowiska, na emitowanie pól elektromagnetycznych,
8) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi i jej rekultywacja,
9) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z przepisów,
10) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
11) wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
12) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
2) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
3) wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,
4) przygotowywanie uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

GEOLOGIA
1) udzielanie, odmowa i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
2) wymierzanie opłat za wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywanie uprawnień z tytułu koncesji,
4) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych w zakresie wykonywanych zadań,
5) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.

ŁOWIECTWO
1) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy oraz właściwej Izby Rolniczej,
2) wydawanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
3) wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

LEŚNICTWO
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu Lasów Państwowych,
3) określanie zadań właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w przepisach,
4) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa,
5) przyznawanie środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,
6) po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów,
7) po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasów,
8) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
9) dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,
10) naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów i prowadzenie upraw leśnych, przenoszenie ekwiwalentu na nowego nabywcę gruntu, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu,
11) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
12) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
13) zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych,
14) zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
15) przyznawanie z budżetu państwa środków w braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami biotycznymi oraz abiotycznymi zagrażających trwałości lasów.

OCHRONA PRZYRODY
1) prowadzenie rejestru zwierząt chronionych przepisami U.E (cites). Nie dotyczy ogrodów botanicznych i zoologicznych,
2) wydanie zaświadczeń o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 3,
3) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i ustalanie opłaty oraz kary administracyjne za usuwanie drzew i krzewów.

OCHRONA ZWIERZĄT
Opiniowanie wniosków w sprawie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1)    gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
2)    gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
3)    sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, udostępnianie nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu,
4)    dokonywanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne lub związane z realizacją zadań przez gminy,
5)    przyjmowanie przez Skarb Państwa lub Powiat darowizny nieruchomości od gminy lub innych osób prawnych bądź fizycznych,
6)    dokonywanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu,
7)    oddawanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub stanowiących własność Powiatu w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych,
8)    wyrażanie zgody na przekazanie trwałego zarządu między j ednostkami organizacyjnymi,
9)     orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu oraz zwrocie poniesionych nakładów,
10)    przyjmowanie wniosków od organów likwidujących jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,
11)    aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub trwałego zarządu nieruchomości gruntowych i budynków,
12)    wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu zarządu oraz wypowiadanie stawki procentowej użytkownikom wieczystym w przypadku zmiany sposobu korzystania z nieruchomości,
13)    ustalanie innego terminu uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
14)    składanie wniosków do wojewody w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
15)    wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
16)    udzielanie bonifikaty od opłat rocznych osobom fizycznym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe o ile dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia,
17)    wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd lub użytkowanie wieczyste posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu wydanymi w formie przewidzianej prawem,
18)    orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, o zwrocie odszkodowania, o zwrocie nieruchomości zamiennej,
19)    zwalnianie nieruchomości zamiennej od obciążeń,
20)    udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,
21)    wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz innych urządzeń technicznych,
22)    ustalanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości,
23)    wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz ustalanie odpłatności z tego tytułu,
24)    składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wpis prawa własności,
25)    orzekanie o nadaniu gospodarstwa,
26)    ustalanie granic nadanego gospodarstwa rolnego, szacunku oraz składanie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz wpis własności,
27)    przekazywanie w drodze protokołu nieruchomości rolnych dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
28)    przekazywanie w zarząd gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,
29)    orzekanie o przeniesieniu własności działki gruntu, jej wielkości oraz ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
30)    orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu przyznanej do użytkowania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego,
31)    orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu obejmującej budynki mieszkalne i gospodarcze przyznane do korzystania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego,
32)    wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,
33)    wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone na pas drogowy na rzecz odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego,
34)    wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy,
35)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.


OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH
1)    wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
2)    ustalanie należności oraz opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
3)    wydawanie decyzji o naliczeniu opłat karnych w razie niewykonania obowiązk u zdjęcia oraz wykorzystania próchnicznej warstwy gleby,
4)    wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków rolnych w celu przeciwdziałania erozji gleb,
5)    przeprowadzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
6)    podejmowanie decyzji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania,
7)    kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
8)    wydawanie karnych decyzji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy oraz nie wykonania w terminie obowiązku rekultywacji gruntów,
9)    zawiadamianie o wysokości opłaty rocznej na początku każdego roku - najpóźniej do końca kwietnia,
10)    wnioskowanie o przyznanie środków na rekultywację gruntów zdewastowanych,
11)    prowadzenie sprawozdawczości w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 

Podmiot udostepniający:    Starostwo Powiatowe w Prudniku   
Data wytworzenia: 2018-12-01