Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Gmina Biała (ul. Prudnicka w Białej)

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Biała z siedzibą przy ul. Rynek 10, 48-210 Biała pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. likwidację istniejącego urządzenia wodnego – wschodniego rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Prudnickiej w Białej w km od 0+732,42 do 1+392,75 (na odcinku od skrzyżowania z ul. Koraszewskiego do skrzyżowania z DW414) tj. na długości 662,74m

Współrzędne geograficzne: początek rowu 50°22ʹ37.9ʺ N; 17°39ʹ22.0ʺ E

                                             koniec rowu 50°22ʹ15.55ʺ N; 17°39ʹ16.17ʺ E

 

  1.  budowę urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe z korony drogi do ziemi tj. zachodniego rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Prudnickiej w Białej o parametrach:

Nr wylotu

Średnica

Rzędna wylotu

Współrzędne geograficzne

Nr działki

Dn (mm)

m n.p.m.

W1

200

231,00

51°27ʹ49.504ʺ N

15°49ʹ41.861ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W2

200

231,33

51°27ʹ49.275ʺ N

15°49ʹ36.275ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W3

200

233,14

51°27ʹ49.127ʺ N

15°49ʹ32.026ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W4

200

234,51

51°27ʹ49.022ʺ N

15°49ʹ29.445ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W5

200

236,18

51°27ʹ48.932ʺ N

15°49ʹ26.849ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W6

200

238,50

51°27ʹ48.627ʺ N

15°49ʹ22.263ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W7

200

241,65

51°27ʹ47.170ʺ N

15°49ʹ16.982ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W8

200

243,05

51°27ʹ46.444ʺ N

15°49ʹ14.494ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W9

200

244,37

51°27ʹ45.765ʺ N

15°49ʹ12.151ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W10

200

245,72

51°27ʹ45.072ʺ N

15°49ʹ09.760ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

Wyloty zakończone kratą, skarpa wokół wylotu oraz przeciwskarpa umocnione kostką granitową, dno rowu wyłożone płytą ażurową.

 

  1.  przebudowę urządzeń wodnych – zachodniego rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Prudnickiej w Białej polegającego na przebudowie istniejących przepustów pod zjazdami indywidualnymi zgodnie z parametrami:

Przepusty zlokalizowane w ciągu rowu zachodniego

Nr przepustu

Długość

Średnica

Spadek

Rzędna wlotu

Rzędna wylotu

Współrzędne geograficzne

Nr działki

L (m)

Dn (mm)

i (%)

m n.p.m

m n.p.m.

Wlotu

Wylotu

P1

48

500

1,34

231,97

231,33

51°27ʹ49.174ʺ

15°49ʹ33.797ʺ

51°27ʹ49.275ʺ

15°49ʹ36.275ʺ

1684,km.26, obręb Biała

P2

10

500

3,00

233,92

233,62

51°27ʹ49.019ʺ

15°49ʹ29.876ʺ

51°27ʹ49.038ʺ

15°49ʹ30.395ʺ

1684,km.26, obręb Biała

P3

9

500

3,44

236,72

236,41

51°27ʹ48.872ʺ

15°49ʹ25.521ʺ

51°27ʹ48.882ʺ

15°49ʹ25.989ʺ

1684,km.26, obręb Biała

P4

10

500

2,80

237,97

237,69

51°27ʹ48.786ʺ

15°49ʹ23.358ʺ

51°27ʹ48.827ʺ

15°49ʹ23.870ʺ

1684,km.26, obręb Biała

P5

86,3

500

2,00

240,23

238,50

51°27ʹ47.719ʺ

15°49ʹ18.969ʺ

51°27ʹ48.627ʺ

15°49ʹ22.263ʺ

1684,km.26, obręb Biała

P6

8,5

500

2,71

243,08

242,85

51°27ʹ46.237ʺ

15°49ʹ13.882ʺ

51°27ʹ46.359ʺ

15°49ʹ14.287ʺ

1898/1,km.31, obręb Biała

P7

12

500

2,75

244,51

244,18

51°27ʹ45.506ʺ

15°49ʹ11.356ʺ

51°27ʹ45.671ʺ

15°49ʹ11.930ʺ

1898/1,km.31, obręb Biała

      Wloty i wyloty umocnione okładziną kamienną.

 

  1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi tj. zachodniego rowu przydrożnego drogi gminnej – ul. Prudnickiej w Białej za pomocą wylotów:

 

Nr wylotu

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych

Współrzędne geograficzne

Nr działki

(dm3/s)

max (m3/h)

Średnia (m3/d)

Max (m3/rok)

W1

2,6

2,3

0,56

136,8

51°27ʹ49.504ʺ N

15°49ʹ41.861ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W2

2,4

2,1

0,51

126,0

51°27ʹ49.275ʺ N

15°49ʹ36.275ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W3

2,3

2,1

0,50

122,4

51°27ʹ49.127ʺ N

15°49ʹ32.026ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W4

2,3

2,1

0,50

122,4

51°27ʹ49.022ʺ N

15°49ʹ29.445ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W5

3,5

3,2

0,76

187,2

51°27ʹ48.932ʺ N

15°49ʹ26.849ʺ E

1684, mapa 26, obręb Biała

W6

5,1

4,6

1,10

270,0

51°27ʹ48.627ʺ N

15°49ʹ22.263ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W7

2,4

2,1

0,51

126,0

51°27ʹ47.170ʺ N

15°49ʹ16.982ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W8

2,4

2,1

0,51

126,0

51°27ʹ46.444ʺ N

15°49ʹ14.494ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W9

2,4

2,1

0,51

126,0

51°27ʹ45.765ʺ N

15°49ʹ12.151ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

W10

2,4

2,1

0,51

126,0

51°27ʹ45.072ʺ N

15°49ʹ09.760ʺ E

1898/1, mapa 31, obręb Biała

 

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.